Административно право

logo-568-20130208-UJNNFJEXMZY-1360311983Адвокат Ангел Тинчев може да осигури защита срещу незаконосъобразни административни актове. Защитата се осигурява чрез подаване на жалба в строга процесуална форма пред горестоящ административен орган или направо пред съда. Уважаеми дами и господа следва да бъдете запознати, че по административен ред може да се оспорва незаконосъобразността и целесъобразността на издадения административен акт, както и че по този ред може да се оспори съдържание на документ.
По съдебен ред – където се проявява нуждата от адвокат остава открита единствено възможността да се оспори незаконосъобразността на административния акт.

Клиентите имат право да знаят, че сроковете за подаване на жалба срещу незаконосъобразен административен акт са прекратителни и пропускането им води до погасяване на правото на жалба. В тази връзка не трябва да се забравя, че административните актове се оспорват в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато е налице мълчалив отказ – срокът е едномесечен от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.
Със споразумение може да се замести или обезсили административен акт, съответно пред административния орган или съд, като дружеството може да съдейства за постигане на споразумение.Допустимо е съединяване на иска за обезщетение с този за отмяна или прогласяване на нищожност на административния.

Законът предоставя алтернативна възможност, искът за обезщетение да може да се предявява след отмяната на административния акт по съответния ред или заедно с оспорването на административния акт.