Защо са създадени адвокатски кантори Тинчев

e-juctice-topВисоката правна култура и съответно степента на спазване на Закона е мерило на нивото на развитие на обществените отношения в дадена страна. Единствено с четене на правни текстове не би могла да бъде запълнена празнината  от необходимостта от използване на професионалист. 

Информацията, която ще намерите в безбройните правни сайтове, както и тези от тях за безплатни правни съвети е предназначена за обогатяване правните познания на любознателните граждани, но тя е крайно недостатъчна, за да водите успешно сами съдебни и извънсъдебни битки и да защитите правата и законните си интереси срещу Вашите опоненти. за целта Ви е необходима специална подговтовка, както в сферата на правото, така и на чисто психологическо ниво и начин на поведение.  Прочетете повече ›

Нови средства за обезщетения по споразумения за забавено правосъдие

Министерският съвет добри допълнителни разходи в размер 171 500 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. за изплащане на обезщетения за нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за второто тримесечие на 2018 г.  Средствата се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г. С тази сума се увеличават разходите по Политика в областта на правосъдието, бюджетна програма Правна рамка за функционирането на съдебната система, по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. ПМС № 161 от 6 август 2018 г. влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник – 10 август 2018 г. Прочетете повече ›

Запис на заповед – практика

При едновременно посочване в ценната книга на два падежа – „без протест, платим на предявяване” и на конкретна дата на падеж, е налице нередовен запис на заповед, който не поражда действие. Така Върховните ни съдии със своето Решение № 201 от 02.08.2018 г. по т. д. № 1703/2017 г. отчитат обстоятелството, че след израза „без протест, платим на предявяване„ е посочена и конкретна дата на падеж сочи на недопустимо определяне на два падежа по записа на заповед, и не може да служи като аргумент за отричане на съдържащия се в ценната книга порок на формата, в частност на реквизита – падеж, чрез определяне на два падежа на ефекта. Следва да се има предвид, че съдържанието на записа на заповед като едностранна сделка има строго формален характер, установен от закона с повелителни норми, поради което от неговото съдържание следва да може еднозначно да бъде определен падежа на ценната книга, какъвто не е настоящият случай.

Даденото разрешение се основава на императивния характер на нормите, уреждащи формата и реквизитите на записа на заповед като ценна книга- чл. 535 Търговския закон /ТЗ/ вр. чл. 537 ТЗ и чл. 486, ал. 1 ТЗ и чл. 486, ал. 2 ТЗ.

Множество престъпления

Действащият НК не дава легално определение на общото понятие множество престъпления, но подробно и изчерпателно определя различните видове множества от престъпления.

Общото между тях е това, че едно лице е извършило две или повече престъпления.:

  1. когато деецът е осъществил всички престъпления преди да е осъждан с влязла в сила присъда за което и да е от тях. Тогава върху него не е оказвано каквото и да е поправително и превъзпитателно въздействие. Този вид множество се нарича съвкупност от престъпления.
    2. субектът извършва престъпление след като вече е осъждан с влязла в сила присъда за друго престъпление, извършено от него. Този вид множество престъпления се нарича рецидив.

Всички форми на усложнена престъпна дейност имат една съществена обща особеност — че при тях винаги се осъществява само едно престъпление, макар и неговото изпълнение да разкрива известни различия в сравнение с обикновените по състав престъпления. Поради това и на дееца се налага само едно наказание. А при множество престъпления винаги са осъществени най-малко две престъпления, което е основание на субекта да се наложат толкова наказания, колкото престъпления е извършил.

Легално определение за съвкупност от престъпления дава разпоредбата на чл. 23, ал. 1 НК. Такава е налице, ако с едно деяние са извършени няколко престъпления или ако едно лице е извършило няколко отделни престъпления, преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях.

Прочетете повече ›

Употреба на алкохол и шофиране – решаване на проблема

Относно зачестилите случай на допуснато подценяване на факти и обстоятелства от страна на голяма част от нашите сънародници, следва да имаме предвид, че с алкохола шега не бива. В този смисъл, най-често „пострадали“ са водачите, които са се качили зад волана след употреба на алкохол. Мислейки си, че една две чаши бира няма да се отразят, не един водач е сядал зад волана, но когато бъде спрян и проверен от органите на МВР, резултатите са отчитали доста над очакваното. Специфичното на това  производство е, че обикновено доказателствата са безспорни и след внасянето на обвинението от страна на прокуратурата, изхода е повече от предвидим – присъда ще има. Ето защо, базирайки се на действащата нормативна уредба, в такива случаи най-добрия изход за обвиняемия е решаване на делото със споразумение между защитника и прокурора. Наказанието, което предвижда чл. 343б от НК е следното: “Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева.” Към това следва да се прибави и лишаване от право да се управлява МПС, съобразно разпоредбата на чл. 343г от НК. В тези случай не е приложима разпоредбата на чл. 78а, а именно освобождаване то наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Така най-благоприятния изход за дееца е решаване на делото със споразумение. При определяне на параметрите на споразумение, защитника и прокурора обсъждат смекчаващите вината обстоятелства, които водят до определяне на наказание под най-ниския предел (в случая под 1 година). Ако обвиняемият не е бил осъждан, това ще доведе и до отлагане на изтърпяване на наказанието “лишаване от свобода”. Срока, за който може да бъде отложено то е от 3 до 5 години.

Особеното е , че не можете да решите проблема си със споразумение с прокурора, ако не сте упълномощил защитник /адвокат/, т.е не се представлявате от специалист в това приложно поле.

Съдът и обезщетяване на собственици на имоти в случаите, когато възстановяването на собствеността е невъзможно

Обезщетяването срещу отчужден недвижим имот трябва да стане по правило с равностоен имот. Това е принципът установен от Конституционният съд. Върховните ни съдии отчитат, че в закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и правилника за неговото прилагане  е регламентирано специално обезщетително производство в хипотезата, когато е признато правото на възстановяване на собствеността в съществуващи на терена стари реални граници, но е отказано реалното му възстановяване поради наличие на пречките, предвидени в чл. 10б, ал. 1 от ЗСП.Българският съд посочва, че правната норма на чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ принципно не изключва реституцията на земеделските земи в строителните граници/ урбанизирани територии/, освен ако върху терена има законно изградени сгради, касаещи реализирано мероприятие на държавата и държавна стопанска организация. Практиката е ясна и по въпроса, че законодателят не е предвидил изискването да се изследва законосъобразността на извършеното строителство. Когато в случаите по чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ при земите в регулация се определи обезщетяване чрез равностойни земи, те са от общинския поземлен фонд, а не от земите в строителните и регулационни граници. Единственото изискване е за равностойност.

Съотношението м/у получаването на дарове и подкупа

При престъплението подкуп длъжностното лице приема дар, за да извърши действия по служба, които влизат в обсега на неговите правомощия. Според ВКС за да е съставомерно поискването, респективно, получаването на неследваща се имотна облага, то следва да е функционално обвързано с извършването /неизвършването/ на съответното служебно задължение. Така в Решение № 56 от 03.04.2018 г. по н. д. № 122/2018 се приема, че функционалната връзка, взаимната обвързаност, между изпълнението, респективно, неизпълнението, на съответното служебно задължение и поискването /получаването/ на неследващата се имотна облага е необходима предпоставка, за да възникне наказателна отговорност за подкуп. ВКС извежда, че това се отличава от състава злоупотреба със служебно положение, където се изисква деецът да постави изнудения при такива условия, които го принуждават да даде дар или неследваща се имотна облага, за да предотврати извършване на действия или бездействия по служба, които биха накърнили негови права и законни интереси. Също така, когато едно лице използва неосведомеността на друго лице за определени законоустановени правила, за да получи от него определена сума, с което му нанася имотна вреда, това попада в състава на измамата, а не на подкупа.

Неплащането на цената при продажба на НИ невинаги означава нищожност на договора

Практиката на Върховния касационен съд установява, че съществуването на основание при каузалните сделки се извежда от вида и съдържанието на сделката. Основанието на всички договори за покупко-продажба е придобиването на едно право. Дали приобретателят е заплатил договорената цена е относимо към изпълнението на договорните задължения, а не към наличие на основание на договора. Следователно, фактът дали плащането е извършено по време и по начин, различен от описания в нотариалния акт или не е извършено изобщо сам по себе си няма значение при преценка наличието на основание на сключен договор за продажба.

В Решение № 31 от 01.03.2018 г. на ВКС се обяснява още, че привидни са сделките, сключени при абсолютна симулация – когато между страните е постигнато вътрешно съгласие сделката да не прояви правните си последици между тях, както и сделките, с които се прикрива друго съглашение, чиито правни последици са целените от страните. При абсолютната симулация на договор за продажба във вътрешните отношения между договарящите прехвърлителят остава собственик на вещта, а приобретателят не придобива права и не дължи заплащане на цена. Възможни са и случаи, в които страните желаят настъпване на правните последици на договора за продажба, но прикриват действителната си воля относно отделни договореностти, които са постигнали за части от договора. Фактът, че плащането на цената е извършено по начин, различен от описания в нотариалния акт или че цената не е платена може да бъде индиция за симулативност, но сам по себе си този факт не може да обоснове извод за абсолютна симулация на договора освен ако обсъждането в съвкупност с останалите доказателства и тълкуване на действителната, обективирана в договора воля не обоснове еднозначен и категоричен извод, че договарящите се не са желаели настъпването на правните му последици.

Относно отчетността на отпадъците

ВАС разгледа приетата от министъра на околната среда регламентация за реда и образците за водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по отпадъците, реда за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, реда за водене на публични регистри по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, а също и изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци. Установи се, че нормите са приети в рамките на законовата делегация по ЗУО, че по време на приемането им не са нарушени процедурните изисквания на законодателството и че липсва противоречие с материалния закон. Все пак Решение № 411 от 10.01.2018 г. по адм. д. № 4165/2017 г. отменя като противоречащ на закона §3 от ПЗР на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, който определя, че тя влиза в сила на 3 юни 2014 г., докато обнародването е извършено на 20 юни същата година. Придаването на обратна сила на нормативен акт е предвидено от законодателя като изключение от общото правило и може да се извърши само с изрична разпоредба. Когато нормативният акт е издаден въз основа на друг нормативен акт, обратна сила може да се даде, само ако такава сила има актът, въз основа на който той е издаден. За ЗУО не е предвидено обратно действие относно регулираните с наредбата отношения, поради което определеното с §3 от нея обратно действие е в нарушение на правилата на чл. 14, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Решението е потвърдено с Решение № 7758 от 11.06.2018 г. по адм. д. № 2389/2018 г. на петчленен състав на ВАС.

Фактическото съпружеско съжителство и децата

Бащинството на деца, родени от фактическо съжителство, се установява чрез способите на припознаване и по исков ред. Върховните съдии постановяват, че искът може да се заведе както срещу предполагаемия баща, така и след неговата смърт срещу неговите законни наследници. Установяването на произхода е свързано с материалноправни последици – с правото на детето да иска издръжка от баща си и да го наследява. Водещ критерий за определяне на бащинството не са свидетелските показания за поведението и живота на майката и мъжа, за който тя твърди, че е баща на детето. По-голямо значение има установяването на това дали в периода на зачеването на детето, установен от медицинските лица, майката е имала интимни отношения само с предполагаемия баща. Прочетете повече ›

Относно вредите и тяхната обезвреда

Съгласно правната доктрина и практика е прието делението на вредите на имуществени и неимуществени, като критерият за това е дали вредата е парично оценима или не.

Вредите са злини, загуби и други неблагоприятни последици, които настъпват за увреденото лице в резултат на непозволено поведение (увреждане). В зависимост от това дали вредите имат парична стойност или не са оценими в пари биват: имуществени и неимуществени.Имуществените вреди се делят на два вида:

  1. Претърпени загуби – унищожаване или повреждане на имущество, финансови загуби. Изобщо всяко засягане на оценими в пари блага.
  2. Пропуснати ползи – невъзможност за реализиране на доходи и печалби. Имуществените вреди са видни и могат да бъдат лесно възприети от трети лица.

Неимуществените (морални) вреди представляват засягане на честта, достойнството, доброто име на лицето в обществото. Болките и страданията, които то е изживяло, както и всички други негативни преживявания в резултат на увреждането.Тези вреди за разлика от имуществените не подлежат на лесно възприемане от околните, тъй като са част от психическите преживявания на увредено лице и се доказват по-трудно. Прочетете повече ›

Top