Защо са създадени адвокатски кантори Тинчев

e-juctice-top Информацията, която ще намерите в безбройните правни сайтове, както и тези от тях за безплатни правни съвети е предназначена за обогатяване правните познания на любознателните граждани, но тя е крайно недостатъчна, за да водите успешно сами съдебни процеси и да защитите правата и законните си интереси срещу Вашите опоненти. Прочетете повече ›

Публикувано в АКТУАЛНО

Заработи първия онлайн съд

 Първият електронен съд се намира в град Ханджоу, провинция Джъдзян в Китай и разглежда дела, свързани с:
1. измами при онлайн търговия и предоставяне на интернет услуги;
2. нарушаване на авторски права;
3. спорове по договори, сключени онлайн.
Решението за новия съд е взето през юни 2017 г. на сесия на Централния комитет на Китайската комунистическа партия. Основната причината за създаването на съда е, че онлайн злоупотребите се увеличават и това налага приемане на мерки за защита правата на потребителите. За 2013 г. само в Ханджоу са разгледани 600 такива дела, а за 2016 г. те са 10 000.
В страната има над 700 млн. потребители на мобилен интернет.
Първото дело е разгледано на 18 август 2017 г. за спор между писател и уеб компания за нарушение на авторски права и е решено на заседание, продължило по-малко от 30 минути.
Всички съдебни процедури в новата институция се водят онлайн.
Производсвтото се организира по следния начин:

Прочетете повече ›

Публикувано в АКТУАЛНО

Съпрузите не са задължителни другари по граждански дела

Върховните ни съдии чрез Тълкувателно решение № 3 от 29.06.2017 г. по тълк. д. № 3 / 2016 г. на Върховен касационен съд, ОСГК дават отговор на въпроса :

По предявен от или срещу съпрузите иск за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), тези лица дали са  необходими другари по смисъла на чл. 216 ГПК, или са и задължителни другари.

Със задължителното необходимо другарство се ограничава правото на иск, защото ако не участват всички другари, производството се прекратява. Затова то е уредено само в изрично предвидените от закона случаи:

  1. например при спорове за установяване на произход и
  2. при съдебна делба.

Върховните ни магистрати приемат, че това другарство не може да се прилага разширително, когато законът не го предвижда или естеството на спора не налага задължително участие на определени лица.

По този начин по искове за собственост върху имоти под режим на СИО липсва изискване за задължителното участие и на двамата съпрузи. Върховните съдии постановяват още, че чл. 24 СК изисква разпореждането с общо имущество на съпрузите да се извършва съвместно от двамата, но предявяването на искове за собственост на имоти от СИО не е действие на разпореждане, а само на управление. Дори единият съпруг да предяви самостоятелно иск, другият съпруг може да се защити с иска за отмяна на крайния акт по делото на основание чл. 304 ГПК.

Публикувано в ВЕЩНО ПРАВО

Относно действието на брачния договор

Следва да бъде отбелязано, както в правната теория, така и в съдебната практика на върховните ни съдии, в новия Семеен кодекс /Обн., ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г.,
в сила 01.10.2009 г./ липсва изрична разпоредба, която урежда правното значение на отбелязването на брачния договор в:

  • – акта за сключване на граждански брак
  • – регистрацията му в централния електронен регистър към Агенцията по вписванията /АВ/.

Прочетете повече ›

Публикувано в СЕМЕЙНО ПРАВО

Причините за изваждане на собственик от сградата на етажната собственост/ЕС/

Различни са причините за изваждане на собственик от сградата на етажната собственост/ЕС/. Първоначално стария  Върховен съд е приел, че замърсяването на сградата с държане на кокошки и системните скандали, обиди и клевети наистина могат да послужат като основание за изваждане от сградата.

Но законът предвижда и други условия:

Прочетете повече ›

Публикувано в ВЕЩНО ПРАВО

Относно развалянето на договор на длъжника.

Синдикът може да прекрати с едностранно предизвестие по реда на чл. 644 ТЗ сключен от несъстоятелния длъжник договор както в случаите, когато неизпълнението е на другата страна, така и когато неизпълнението е от страна на длъжника. Това постановява съдебен състав на ВКС, като посочва, че нормата на чл. 644, ал. 1 ТЗ регламентира специална законова хипотеза на прекратяване на договор спрямо чл. 20а ЗЗД.

Това е и причината Решение № 212 от 19.01.2017 г. по т. д. № 3447/2015 върховните съдии да приемат, че в производството по несъстоятелност, без съгласие на страните по договора, извънсъдебно и по преценка на синдика, той може да преустанови занапред действието на всеки договор, страна по който е несъстоятелният длъжник.

 

Прочетете повече ›

Публикувано в ТЪРГОВСКО ПРАВО

Относно: Различното третиране на държавни служители с увреждания и правото на ЕС

Върховните съдии ни припомнят, че според чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ при закриване на част от предприятието или при съкращаване в щата работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването. Смисълът на уредбата е специализираният орган да прецени въздействието, което прекратяването на правоотношението би имало върху здравословното състояние на засегнатото лице. Тази закрила се прилага в случаите на съкращение за всички лица, работещи по трудово правоотношение, включително тези, назначени в публичния сектор, независимо от длъжността, която заемат, ако страдат от заболяване, посочено в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. Аналогична разпоредба в Закона за държавния служител не е предвидена и съгласно постоянната практика на Върховния административен съд до момента, се е изразявало становище, че закрилата по чл. 333, ал. 1 КТ не се прилага по отношение на държавните служители. Това тълкуване обаче е в противоречие с възприетото в Решение от 09.03.2017 г. по дело С-406/2015 на Съда на Европейския съюз. Прочетете повече ›

Публикувано в АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Относно промениете в Закона за отбраната и Въоръжените сили, свързани с отлеждането на дете.

 

С приетите изменения на нормативната база се въвеждат нови положения, касаещи ползването на отпуска от военнослужещите мъже. Те имат право на отпуск за отглеждане на дете в размерите и при условията на чл. 164 от Кодекса на труда и за гледане на болно дете по чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда при смърт или тежко заболяване на майката или когато сами се грижат за отглеждане на детето, както и на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст при условията, по реда и в размерите по чл. 167а от Кодекса на труда. Законът за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник – 18 юли 2017 г.

Публикувано в АКТУАЛНО

За ипотеките.

Разграничаваме два вида – законна ипотека и договорна ипотека. Предмет на ипотеката, независимо договорна или законна, е недвижим имот (по смисъла на чл. 110 от ЗЗД): „земята, растенията, сградите и другите постройки и въобще всичко, което по естествен начин или под действието на човека е трайно прикрепено към земята или към постройката“. И договорната, и законната ипотека се учредяват чрез вписване в имотния регистър – съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗЗД и чл. 15 от Правилника по вписванията. За разлика от договорната обаче, при която вписването се извършва въз основа на договор (нотариален акт), подписан от кредитора и длъжника (и, разбира се, от нотариуса), при законната ипотека вписването се извършва въз основа на едностранно волеизявление (молба) на кредитора. Законна ипотека може да бъде вписана само, ако са изпълнени следните условия: Взимате заем/кредит за закупуване на имот.Заемът/кредитът е равен или е по-малък от размера на продажната цена. Ако заемът е по-голям от продажната цена, трябва да бъде учредена договорна ипотека. Заемът дължите или на вашия продавач, или на банка. Ако трето лице ви отпусне заем, за да закупите имот, трябва да бъде учредена договорна ипотека.

Прочетете повече ›

Публикувано в АКТУАЛНО

Къде и кой съд можем използваме.

Къде и пред кой съд можем да се възползваме от предоставените ни от държавата ни съдебни услуги е описано в глава XII на ГПК. Съгласно даденото ни от нашият законодател, разделението бива на родова подсъдност – т.е. кой е компетентния първоинстанционен съд от системата на общите съдилища (районен или окръжен) и местна подсъдност– кой точно районен или окръжен съд. Т.е родовата подсъдност, съгласно чл. 103 и 104 от ГПК определя компетентния ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД.

ОСНОВНИЯТ първоинстанционен съд, съгласно чл. 103 ГПК е РАЙОННИЯТ СЪД – на районните съдилища са подсъдни всички граждански дела, с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.

Прочетете повече ›

Публикувано в АКТУАЛНО, НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗНАЕ.

Относно здравните осигуровки на работещите пенсионери

Всеки човек, докато е жив, се нуждае от здравна помощ и се налага събиране на финансови средства за неговото здравно осигуряване. Според Конституционния съд /КС/ в чл. 40 от ЗЗО законодателят е приел, че полученият доход е основа за определяне на здравноосигурителни вноски и съответства на изискванията за социална справедливост и гражданска солидарност. Същевременно равенството пред закона и забраната за дискриминация не се нарушават когато по отношение на определени групи работещи лица законодателят прехвърля тежестта на осигуряването, изцяло или отчасти, върху други източници. Така размерът на пенсиите, получавани от държавното обществено осигуряване и професионалните пенсионни фондове, служи като основа за определяне на здравноосигурителната вноска за отделния пенсионер, но вноските винаги са за сметка на държавния бюджет.

Прочетете повече ›

Публикувано в АКТУАЛНО