Имоти и адвокатска защита свързана с тях

Провежда юридическа експертиза на документи, оформящи вещноправния статут на обекта;

property-lawРазработване на проекти за договори и други правни документи, свързани с приватизация, покупко-продажба, аренда, ипотека и други операции;

Осъществява защита на интересите на клиента пред съда при разрешаване на спорове, свързани с нарушаване правото на ползване, владение, разпореждане с вещни права, признаване на сделки с вещни права за недействителни.