Въпроси относно наследствена пенсия

Кой има право на наследствена пенсия?

– Съпруг/ съпруга, деца и родители

Какъв е размерът на наследствените пенсии?

50 % от полагащата се на починалия пенсия при един наследник;

75 % – при двама и

100 % при трима наследници
.

До кога могат да получават пенсии децата?

– До 18 г. възраст или докато учат, което от двете настъпи по-късно, но не и след като навършат 26 годишна възраст
.

Най-големи права има преживелият съпруг/ съпруга:

  1. Да получава наследствена пенсия до пет години преди навършване на възраст за придобиване право на пенсия или
  2. Да получава добавка към личната си пенсия в размер на 26 % от пенсията на починалия.

Необходими документи за наследствена пенсия
Необходимите документи за отпускане на наследствена пенсия са: заявление, удостоверение за наследници, удостоверение за децата които учат, документ, че не са осиновени от други родители, за преживелите съпрузи – документ, че не са встъпили в нов брак, удостоверение от ТЕЛК ако имат такова, за родителите – документ, че са такива и документ, че не получават лична пенсия и други.

Длъжностните лица от ТД на НОИ разглеждат заявлението и приложените към него документи за наследствена пенсия и преценяват дали заявителите имат право на наследствена пенсия, и ако имат такова определят началната дата и размера на пенсията. Тя се получава лично от наследниците или по банков път до изтичане на законния срок за получаване.