Грешка в измерването на електромера

Едностранното изчисляване и коригиране на сметките за електрическа енергия за минал период, без да е установен периодът на грешно отчитане или неотчитане на електрическата енергия или без да е установено реалното, респективно обичайното количество електрическа енергия предвид предназначението на конкретния обект, позволява получаването на цена за недоставена и неползвана от потребителя електрическа енергия. В съответствие с правото на ЕС при преценката за неравнопоставеност на дадена договорна клауза трябва да се отчита характерът на стоките или услугите, за които е сключен договорът, и да се вземат предвид всички обстоятелства, довели до сключването му, към момента на самото сключване. Трябва да бъдат преценени и последиците, които съответната договорна клауза може да има в рамките на приложимото към договора право.По силата на предоставената й лицензия за разпространение на електрическа енергия страната има господстващо положение на пазара за пренос и разпределение на ел. енергия в съответната територия. Потребителят на електрическа енергия е в положение на по-слаба страна спрямо електроразпределителното дружество по отношение както на правото му да договаря, така и на степента му на информираност, като това положение води до приемането от негова страна на установените предварително от електроразпределителното дружество условия, без той да може да повлияе на съдържанието им. Предвидената в условията възможност при установено неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване или при неправилно измерване да се преизчислява количеството електрическа енергия за период отпреди констатацията предоставя на дружеството право да коригира сметка за минал период, без да се отчита реалното количество пренесена електрическа енергия, без да се държи сметка за обичайната консумация на електрическа енергия в съответния обект с оглед предназначението му, обичайните електрически уреди и честотата на тяхното ползване. Решение № 110 от 15.08.2016 г. по т. д. № 827/2016 г. на ВКС посочва, че спецификата на дейностите по производство, разпределение, пренос и доставка на електрическа енергия и нейното обществено значение предполага особени правила, при които тези дейности се осъществяват, но отношенията между доставчика и потребителя на електрическа енергия се основават на принципа на равнопоставеност, който не може да бъде нарушен само поради обстоятелството, че се касае до разпределение и пренос на електрическа енергия. Предотвратяването на възможността за злоупотреба с право, правната сигурност в оборота и балансът между правата и задълженията на страните не могат да се осъществят чрез клауза, даваща възможност за получаване на недължими суми от потребителя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*