Закон за устройство на територията

Консултации по Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/, представителство пред съответните органи и институции, по съдебни дела  – по наложени финансови корекции, издадени административни актове и др.