Заплащане на наследство

Често пъти в практиката се поставя въпроса – подлежи ли на възстановяване запазената част на наследник в пари от наследниците, получили същия имот чрез дарение в случаите, когато към момента на предявяване на иска за намаление на дарението дареният имот е придобит от трето лице, напр. продаден.

Върховния касационен съд в свое решение от 25.11.2016 г. е посочил, че извън случаите на универсално завещание размерът на запазената част се установява по правилата на Закона за наследството, като наследството се възстановява такова, каквото би било като имущество и стойност в деня на смъртта на наследодателя, ако последният не беше направил безвъзмездни разпореждания. За образуването на наследствената маса е без правно значение чия собственост са завещаните или подарените имущества към момента на разглеждане на спора, както и дали същите съществуват понастоящем. В масата не се включва само подарен или завещан имот, който е погинал поради обективни, стоящи извън волята на лицата причини (като природно бедствие). Имат се предвид причини, при които имотът би погинал, дори и дарението да не е било извършено. Обстоятелството, че към момента на постановяване на решението по чл. 30 ЗН имотът е собственост на трето лице, придобило го по сделка с надарения или на оригинерно основание, препятства единствено възстановяването на запазената част в натура, като в такава хипотеза възстановяването се извършва чрез присъждане на паричния еквивалент на накърнената запазена част по цени към момента на разрешаване на спора.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*