Защита на потребителите

440_af7a9Съветва и консултира потребителите за техните права и как да се защитят при закупуване на некачествени или опасни за живота и здравето на хората стоки или услуги.

Информира потребителите за изискванията, на които трябва да отговарят стоките и услугите, които търговците предлагат на пазара.

Подава жалби от името на потребителите, а също така и сигнали до компетентните контролни органи, когато са нарушени техните права.

Съдейства на потребителите за доброволно уреждане на спорове с търговци.