Индивидуален отказ от парно!

Върховните съдии на РБ отбелязват, че централното топлоснабдяване в сгради под режим на етажна собственост се налага като начин за отопление на многофамилните сгради в градовете през втората половина на ХХ век. Първоначалната нормативна уредба не изисква съгласие в писмена форма на етажните собственици за топлоснабдяването и желанието за ползване на тази услуга се презумира от законодателя. Със сега действащия Закон за енергетиката се въвежда изискването топлоснабдяването на сградите под режим на етажна собственост да бъде извършвано само след отправено искане от потребителите, въз основа на решение на общото събрание на етажната собственост и след сключен писмен договор. Върховните съдии подчертават, че е възприет принципът на мнозинството и прекратяване на топлоснабдяването е възможно само при постигнато съгласие между собствениците в сградата. Отделният собственик може да прекрати топлоподаването само към имота си. Той обаче остава потребител на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата, и следователно не може да откаже заплащането на тази енергия. Отказът от топлоснабдяване на цялата сграда се прави само с квалифицирано мнозинство от всички етажни собственици. В тази връзка ВКС постановява, че съгласието за доставката и нежеланието за преустановяването ѝ по реда на чл. 153, ал. 2 от ЗЕ съставлява искане на услугата по смисъла на чл. 62, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, поради което между двата закона не съществува противоречие.

Тълкувателно решение № 2 от 25.05.2017 г. по тълк. д. № 2/2016 е подписано с особено мнение, в което се поддържа, че за решаване на въпроса за приложението на разпоредбите на ЗЕ и ЗЗП следва да се отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС за тълкуване на Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите и за съответствието на националната правна уредба с правото на Съюза.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*