Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?

655-402-evro-pariУдовлетворяването на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя може да се извърши както по реда на чл. 722 от Търговския закон, така и по реда на ЗГВРС. Правото на гарантирани вземания е субективно материално право, което възниква при осъществяването (при кумулативното наличие) на следните юридически факти:

а) начислени и неизплатени трудови възнаграждения, дължими по индивидуални и колективни трудови договори, и/или парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт;

б) влязло в сила и вписано в търговския регистър съдебно решение, с което е открито производство по несъстоятелност на работодателя.

Субекти на това право са работниците и служителите, чието трудово правоотношение не е прекратено към датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност, както и тези, чието трудово правоотношение е прекратено през последните три месеца преди тази дата. В същото време в правната теория гарантираните вземания се дефинират като начислени и неизплатени трудови възнаграждения, дължими по индивидуални и колективни трудови договори, и парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*