Кога се допуска промяна на предназначението на земеделската земя.

Съгласно българския съд основната предпоставка, за да бъде постановена исканата промяна по закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), е земята да е земеделска. Редът за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди е уреден в Глава пета на ЗОЗЗ. Според нашата съдебна практика разяснява, че има три основни групи искания, при които е допустима промяната в предназначението на земеделската земя:

  1. при утвърждаването на площадки или трасе за проектиране;
  2. за промяна в предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и
  3. при включване в строителните граници на населените места и селищните образувания.

В посочените по-горе три случая компетентна да се произнесе по исканията е Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ. За да се приеме, че предназначението на земеделските земи е било променено, е необходимо започналата процедура да е приключила с влязло в сила решение. Решението на Комисията за промяна има характер на индивидуален административен акт, а не административна услуга, което ни дава възможност  в случай на нарушени права, същите да бъдат защитени пред надлежния съд. Следва да се има предвид, че след влизането на решението за утвърждаване на окончателна площадка или трасе, собственикът на земята или инвеститорът на обекта внася за одобряване съответния подробен устройствен план за определената площадка или трасе, с който се доказват конкретният размер и границите на необходимата земеделска земя.

Само при наличие на одобрен подробен устройствен план собственикът на земята или инвеститорът на обекта може да предложи промяна на предназначението на необходимата земеделска земя за неземеделски нужди.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*