Размер на пенсията

192302_300_225 Във връзка с очертаващата се офанзива за предоставяне на социалното благо – правото на пенсия на голяма част от нашите съграждани-родени по време на социалистическа България и внасяли осигурителни вноски както преди 10 ноември 1989 г., така и по времето на РБ от демократичния и период, а така също и във връзка с непрекъснатите законодателни промени касаещи нашите права в тази област на обществените отношения към настоящия момент за да получим право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, трябва да са налице едновременно две условия на които Вие трябва да отговаряте: навършена определена възраст и натрупан достатъчен осигурителен стаж. 

 Тези предпоставки не са еднакви за всички, а се различават в зависимост от пола на лицето и от условията, при които се упражнява трудовата дейност (категориите труд).

Нека да започнем с първото условие:

На каква възраст можете да се пенсионирате:

Според последните изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), обнародвани в ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г. и в сила от 1 януари 2016 г., правото на пенсия се придобива при:

– навършване на възраст 60 години и 10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете и- осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:- до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;

– до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

Второ условие:

От 31 декември 2016 г. се увеличава и необходимият осигурителен стаж – от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете. В случай че лицата нямат право на пенсия до 31 декември 2016 г., те придобиват право за това при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. Тази възраст също се увеличава – от 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава с по 2 месеца от първия ден на всяка следваща календарна година до достигане на 67-годишна възраст.

С промените в КСО за първи път се предвиди правната възможност да се пенсионираме по-рано, ако имаме необходимия стаж, срещу което обаче и ще получаваме по-малка пенсия. Все пак възможността за ранно пенсиониране не е оставена на свободната воля на лицата – можем да се пенсионираме най-много до една година по-рано. Съгласно нормата в такъв случай не можем на по-късен етап (когато вече сме навършили необходимата възраст) да поискаме преизчисляване и ще си получаваме първоначалната по-ниска пенсия.

Как се изчислява размерът на пенсията:

Отговорът най-общо казано трудно за човек неспециалист в областта на осигуряването, на база на много фактори, които са преплетени в две основни формули. На първо място, размерът на пенсията се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по процент 1.1% за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. КСО предвижда, че след 31 декември 2016 г. процентът за всяка година осигурителен стаж (числото 1.1% в предишното изречение) нараства от първо число на всяка следваща календарна година до достигане на 1.5%. Всяка година конкретният процент се определя със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Съответно има и лица, за които този процент може да е по-висок. Например, ако те са придобили право на пенсия и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия. Изчислителният доход от своя страна се определя по следния начин – това е доходът, който се получава, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Този индивидуален коефициент се изчислява от дохода на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето, и от дохода за периода след тази дата до пенсионирането му. С промените се предвижда, че тези преференциални три години отпадат – за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за осигурителния му стаж след 31 декември 1996 г. до датата на отпускане на пенсията. При изчислението на индивидуалния коефициент се взимат предвид и различни други фактори и съотношения – със средномесечния размер на заплатата в страната например.

За привържениците на схемите и формулите могат да бъдат изведени следните математически представяния:

Формула 1: Размерът на пенсията = средномесечният осигурителен доход х индивидуалния коефициент х (1.1% (или по-висок %) за всяка година осигурителен стаж + коефициента за броя на месеците осигурителен стаж).

Формула 2: Индивидуалният коефициент = (средномесечният осигурителен доход на лицето до 31.12.1996 г. към средномесечната заплата за страната до 31.12.1996 г.) х (броя месеци в периода до 31.12.1996 г. към сбора от броя на месеците в двата периода) + (средномесечния осигурителен доход на лицето след 31.12.1996 г. към средномесечната заплата за страната след 31.12.1996 г.) х (броя месеци в периода след 31.12.1996 г. към сбора от броя на месеците в двата периода).

 Така първо изчисляваме индивидуалния коефициент (Формула 2), след това, вече установен по размер го използваме във Формула 1 и получаваме каква пенсия би следвало да получите.

За Ваше улеснение в интерактивното пространство /интернет/ съществуват калкулатори за изчисляване размера на пенсиите. Такъв калкулатор е разработен и се предоставя като услуга и на интернет сайта на органа, отговарящ за пенсиите – НОИ. За изпълнението на услугата се изисква достъп до лични данни и тази цел се въвежда личен идентификатор (ЕГН, личен номер на чужденец или служебен номер), чиято защита се осигурява чрез въвеждане на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Ако имате ПИК, можете да видите прогнозния размер на вашата пенсия, като на сайта има подробни инструкции как се получава ПИК и съответно как се попълват необходимите данни, за да се получи изчислението на пенсията.

В случай, че  в резултат на извършените изчисления се установи разминаване на Вашия прогнозен размер с този на служителите на ТП на НОИ, можете да се възползвате от конституционно предоставеното Ви право на защита по съдебен ред пред съответния административен съд в РБ.