Търговски дружества и тяхната ликвидация

Ликвидацията  на търговско дружество е производство насочено към прекратяване на дейността на дружеството (изпълнение на задълженията на дружеството, разпределение на останалото имущество) и заличаването му от Търговския регистър. Следва да се има предвид, че процедурата продължава минимум 6 месеца. По-долу ще се опитаме да предоставим на Вашето внимание  кратка информация, относно фазите през които се минава и документите, които са необходими за заличаване на дружество.

Тук е представена ликвидацията на ООД/ЕООД, като един от най-често срещаните видове търговски дружества фазите, през които следва да се премине: 

Първа фаза: 

Започва с вземане на решение за прекратяване на дейността на дружеството и започване на ликвидация. Решението се взема от общото събрание за ООД и от едноличният собственик при ЕООД. В това решение се определя срока за ликвидация (законът поставя изискване да е изтекъл минимум 6 месечен срок от обявяване на поканата до кредиторите, за да може да се разпредели имуществото на дружеството), което означава, че срокът на ликвидацията не може да бъде по-кратък от 6 месеца. В решението се определят още и ликвидатор (това обикновено е управителят на дружеството). Ликвидаторът заверя нотарилано образец от подписа си и съгласие да бъде ликвидатор. Заедно с другите изискуеми дoкументи – декларации по ЗТР, заявление, ликвидаторът обявява в ТР покана до кредиторите. С поканата се канят кредиторите на дружеството да предявят вземанията си. Също така по заявление на ликвидатора в ТР се вписва и започването на ликвидацията. Това става със заявление по образец Б6. Един от документите, който трябва да се приложи към това заявление е удостоверение от НАП по чл. 77 ДОПК, че данъчната администрация е уведомена за започване на производството по ликвидация.

Втора фаза:

На тази фаза следва да отнесем извършването на всички действия, свързани с реалното осъществяване на ликвидацията, а именно удовлетворяване на кредитори, ако дружеството има такива, разпределение на оставащото след изпълнение на задълженията имущество. Ако дружеството е имало наети служители, следва да се комплектоват ведомостите и трудовите договори и да се подаде заявление до НОИ за извършване на ревизия и предаването им. От НОИ издават удостоверение за предадени ведомости, което е необходимо за подаване на документите за заличаване в Търговския регистър. Удостоверение от НОИ, следва да се вземе и в случаите, в които дружеството не е имало наети лица. Тази фаза завършва със съставяне на окончателен ликвидационене баланс и пояснение към баланса на ликвидатора, в които се описват активите на дружеството – ДМА, парични средства вземания, кредитори ако такива има. Този баланс се одобрява от Общото събрание.

Трета фаза: 

Тук е фактическо заличаване на дружеството от Търговския регистър. Осъществява се чрез заявление по образец, подадено от ликвидатора. Към заявлението се прилагат удостоверение от НОИ за предадени ведомости, заключителен ликвидационен баланс, доклад на ликвидатора, декларациите изискуеми съгласно ЗТР, както и решението на ОС за приемане на баланаса. Следва заличаване на дружеството от регистрите се слага и факическия край на неговото съществуване.

Надяваме се, че представената по-горе информация Ви е била полезна, но бихме желали да споделим, че същата е само ориентировъчна, а в случай на допълнителни въпроси или коментари, не се колебайте да се свържете с екипа на кантората на адвокат Тинчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*