Неотносимост на полицейските действия към НПК

 

Съгласно дейтващото ни законодателство дейността по разследване се осъществява от разследващи органи при условия и реда на НПК, а полицейските правомощия се осъществяват в изпълнение на преследваните от ЗМВР цели за пресичане, преустановяване и разкриване на престъпления. Последните действия не следва да се дублират с действията по разследване, регламентирани в НПК, и не са основание полицейският орган да изземва правомощия, присъщи на други органи и да осъществява действия по доказване на извършено престъпление и реализиране на отговорност от гражданите за евентуално извършено от тях престъпление.

Дейността на полицейските служители по ЗМВР, макар и свързана с наказателното производство, не е част от него и се осъществява от служители на полицията, които нямат качеството на разследващ орган по смисъла на НПК. В тези случаи полицейските служители не попадат в кръга на лицата, които не могат да бъдат свидетели и чрез техните показания в процеса поначало може да бъде възпроизведена информация за факти и обстоятелства от значение за делото. Съставените за извършените полицейски действия протоколи не са писмени доказателствени средства за извършване на съответните действия, реда на извършването им и за събраните доказателства по смисъла на чл. 131 от НПК. По правната си природа тези документи представляват писмени доказателства, удостоверяващи факти и обстоятелства във връзка с редовността и наличието на специалните предпоставки на ЗМВР за осъществяването на полицейските правомощия, лицата, които са ги осъществили и лицата, спрямо които са приложени. Ако обаче полицейските органи са осъществили действия по разследването, регламентирани в НПК, свързани с доказването на извършено престъпление, тяхната дейност не може да бъде определена като извънпроцесуална, включително и в случаите, когато дейността им е опорочена.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*