Неплащането на цената при продажба на НИ невинаги означава нищожност на договора

Практиката на Върховния касационен съд установява, че съществуването на основание при каузалните сделки се извежда от вида и съдържанието на сделката. Основанието на всички договори за покупко-продажба е придобиването на едно право. Дали приобретателят е заплатил договорената цена е относимо към изпълнението на договорните задължения, а не към наличие на основание на договора. Следователно, фактът дали плащането е извършено по време и по начин, различен от описания в нотариалния акт или не е извършено изобщо сам по себе си няма значение при преценка наличието на основание на сключен договор за продажба.

В Решение № 31 от 01.03.2018 г. на ВКС се обяснява още, че привидни са сделките, сключени при абсолютна симулация – когато между страните е постигнато вътрешно съгласие сделката да не прояви правните си последици между тях, както и сделките, с които се прикрива друго съглашение, чиито правни последици са целените от страните. При абсолютната симулация на договор за продажба във вътрешните отношения между договарящите прехвърлителят остава собственик на вещта, а приобретателят не придобива права и не дължи заплащане на цена. Възможни са и случаи, в които страните желаят настъпване на правните последици на договора за продажба, но прикриват действителната си воля относно отделни договореностти, които са постигнали за части от договора. Фактът, че плащането на цената е извършено по начин, различен от описания в нотариалния акт или че цената не е платена може да бъде индиция за симулативност, но сам по себе си този факт не може да обоснове извод за абсолютна симулация на договора освен ако обсъждането в съвкупност с останалите доказателства и тълкуване на действителната, обективирана в договора воля не обоснове еднозначен и категоричен извод, че договарящите се не са желаели настъпването на правните му последици.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*