Неплащане по издадена фактура

zx620y348_2829708Често между фирмите в България се  стига до т. нар. договорни отношения без да е подписан формален/писмен/ договор. В търговското право, за да се докаже наличието на договорни отношения между търговците, не е задължително да е налице писмен договор. Но ако липсва такъв, техните взаимоотношения подлежат на доказване. При опериране в търговския оборот м/у фирмите се използват фактури. Във връзка с тях често можете да изпаднете в следната ситуация:

  • Имаме издадена фактурата, която е подписана лично от купувача.
  • Закупените материали са му предадени личнона него. За това липсва приемо-предавателен протокол или стокова разписка.
  • Може фактурата е осчетоводена от Вас като продавачи, вписана е в дневника за продажбите и е отразена в месечната справка декларация

     –Купувачът не оспорва вземането, но отказва да плати.

В създадената ситуация желателно да бъде разяснено следното: фактурата е първичен счетоводен документ. Издаването й само по себе си обаче не може да се приеме като доказателство, че са възникнали договорни отношения между страните. Фактурата може да се счете като доказателство, но ако е съпроводена и с други доказателстваПри евентуален съдебен спор, съдът преценява всички представени доказателства в своята  съвкупност.

Хубаво е в съдържанието на фактурата да бъдат отразени всички необходими съгласно закона реквизити

–данни за купувача и за продавача, дата и място на издаване, подробно описание на услугите и стоките по брой, цена и видове, начин на плащане и др.

Тя трябва да бъде подписана от купувача, без да е задължително той да слага печат на фирмата си.

 А какво става, ако  фактурата е подписана от представител на купувача? Ще породи ли действие за него?

Фактът, че купувачът не е оспорил фактурата, след като е узнал,  че не е подписана от него, говори за приемане.

Доказателства, че купувачът –търговец е приел фактурата, макар и неподписана от него лично, са:

Извършено плащане по нея – пълно или частично;

Вписването й в дневника на покупките му;

Отразяване на стойността на фактурата в справките-декларации, които се подават по ЗДДС / ако е регистриран по ДДС/;

– Ползването на данъчен кредит и др.;

Фактура, без подпис от страна на купувача или негов представител, не може да се използва като доказателство за наличие на договорни отношения. Подписът е важен реквизит.;

Какви ДОКАЗАТЕЛСТВА е добре да притежаваме към издадената фактура?

– Приемо-предавателен протокол или стокова разписка  и  да сте я отразили в дневника си за продажби, да сте я осчетоводили, да сте отразили стойността й в месечната справка-декларация.

Чрез свидетели може да се установи наличието на търговска сделка, ако сумата по фактурата е до 5 000 лева.

Дали купувачът я е вписал в дневника си за покупките, дали я е осчетоводил и т.н- това ще го установи евентуално назначена съдебно-счетоводна експертиза при един съдебен процес. При неизпълнение на тези си задължения, неизправната страна подлежи на санкциониране.

Може да се подаде иск до Районния съд. / за суми над 25 000 лева- до Окръжния съд/. Основание на иска е неизпълнение на задълженията на купувача. Доказателства следва да са сред посочените по-горе.

Полезен съвет от адвокатска кантора „Тинчев“:

  1. Подгответе си бланки на договори за предоставяне на услуга, за доставка, за изработка и др./ в зависимост от дейността ви.  Подписвайте такъв договор със всеки клиент още в началото на вашите взаимоотношения.
  2. Изготвяне на приемо-предавателен протокол, стокова разписка и др., които трябва да бъдат подписани преди издаването на фактурата.
  3. Отбележете, номера на издадената от вас фактура в протокола/разписката/.

   4 .Задължително оформете точно всички документи, според изискванията на закона.

  1. Всички документи трябва да бъдат подписани от купувача или от негов представител /подпис и изписване на имената /.
  2. Осчетоводявайте своевременно всичките си фактури.
  3. При наличие на съмнения – осигурявайте си и свидетели / примерно ваши служители/- могат да ви бъдат от полза в дадени случаи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*