Нови средства за обезщетения по споразумения за забавено правосъдие

Министерският съвет добри допълнителни разходи в размер 171 500 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. за изплащане на обезщетения за нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за второто тримесечие на 2018 г.  Средствата се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2018 г. С тази сума се увеличават разходите по Политика в областта на правосъдието, бюджетна програма Правна рамка за функционирането на съдебната система, по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. ПМС № 161 от 6 август 2018 г. влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник – 10 август 2018 г.В случаите на нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок е предвидената за целта  нарочна административна процедура, чрез която без да сезират съдебни органи, гражданите и юридическите лица могат да получат обезщетение за това, че  делата им, в резултат на актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, не са били разгледани и решени в разумен срок. Право на обезщетение  имат лицата, които са страни по окончателно приключени граждански, административни и наказателни производства или които са били обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Размерът  на обезщетението, което може да се получи по този ред е  до 10 000 лева. В случай, че страната не е доволна от определеното и обезщетение или такова и е отказано, остава открита възможността за страната да търси правата си пред Европейския съд по правата на човек. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за заплащане на обезщетение в шестмесечен срок от окончателното приключване на съдебното производство, във връзка с което се търси обезщетение, а срокът за произнасяне по искането е шестмесечен, считано от датата на подаване на заявлението.

Повече за упражняването на правата в конкретния случай:

Обезщетение при забавено правосъдие

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*