Облигационно право

Изготвяне на споразумения, договори, консултации при сключване на всички видове сделки – лизингови, за строителство, за изработка, заем, покупко-продажба, дарение, наем, комисионни и дистрибуторски, франчайзинг, за превоз, разваляне и прекратяване на договори, учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по  договори – ипотека, залог, процесуално представителство по съдебни спорове, особени юрисдикции и арбитражен съд, непозволено увреждане, договорна отговорност и др.