Обществени поръчки

Заедно  ще развием най-добрата стратегия за всеки проект. Подпомагам възложители, с правно осигурени концепции за различните обществените поръчки.  Съпровождам възложителите и участниците във всички фази на процедурата по възлагане на обществени поръчки.

Пimagesравни услуги включват:

 • Съдействие при изготвянето и контрола на документите за участие;
 • Участие в правната оценка на офертите на търга;
 • Консултации във връзка с изискванията за подаване на жалба – водене на преговори;
 • Изясняване на въпроси на участниците в търга;
 • подготовка и провеждане на разяснителни обсъждания и преговори; Започване и защита при процедурата по обжалване и дела за обезщетение;
 • Съдействие при проектирането и изготвянето на обявителните документи за търга и на договорните документи;
 • Консултиране на публичния възложител при провеждане на процедурата по възлагане на обществена поръчка;
 • Консултиране на кандидатите при изготвяне на офертите;
 • Консултиране на участниците при нарушения на процедурата по възлагане на обществени поръчки;
 • Представителство на публичните възложители и на кандидатите в процедурата по контролна проверка;
 • Упражняване на искове за щети към неизправни изпълнители;
 • Упражняване на претенции за обезщетение на публичния възложител при незаконни договорки.