Особен случай на търсене на обезщетение от прекия причинител на вредите

ipernik_201505_1431938422Може ли пострадалият при катастрофа да търси обезщетение от прекия причинител на вредите, след като вече се е споразумял със застрахователя му за компенсация, която му е платена. Това е въпросът, който състав на Върховния касационен съд (ВКС) е поставил пред колегите си от Гражданската и Търговската колегия и те ще решат с тълкувателно решение.Казусът е възникнал пред състав с председател Светла Цачева и членове Албена Бонева и Боян Цонев.

Той е поставен от дъщерята на мъж, убит при катастрофа, която се е споразумяла със застрахователя на причинилия смъртта на баща ѝ за компенсация от 30 000 лв. Ищцата е изразила съгласието си, че това обезщетение я компенсира за всички претърпени вреди. След това обаче е завела иск по чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за непозволено увреждане срещу мъжа, причинил катастрофата.
Бургаският окръжен съд е отхвърлил иска ѝ и така делото стига до ВКС.Съставът, председателстван от съдия Цачева, установява, че въпросът за основателността на претенция по чл. 45 ЗЗД срещу деликвента за сума над вече платеното от застрахователя обезщетение по „Гражданска отговорност“ се решава противоречиво от самия върховен съд. Затова спира делото и предлага на Гражданската и Търговската колегии да излязат с тълкувателно решение.

От определението на състава става ясно, че някои върховни съдии приемат, че когато застрахователят е удовлетворил изцяло пострадалия, последният няма основание да търси повторно обезщетение и от прекия причинител.

„Отговорността на застрахователя произтича от застрахователното правоотношение, но то е функционално свързано с деликтното. Когато пострадалият е сключил споразумение със застрахователя за изплащане на вредите от застрахователното събитие, изрично заявявайки, че платената сума ги покрива изцяло, той няма основание да търси репарация за същите вреди отново по съдебен ред от причинителя поради това, че неточно е определил вредите в споразумението“, е становището на тези съдии. Тяхната теза е, че в случая остават неудовлетворени само вреди, които не са били предмет на споразумението  – ексцес, последващи разходи за лечение и пр. Според тези състави на ВКС отговорността на прекия причинител на вредите може да бъде ангажирана само когато споразумението е сключено при пороци, водещи до неговата недействителност. Както и ако е било ограничено от лимита на сключената застраховка, която не покрива всички вреди. Тогава пострадалият може да търси компенсация от деликвента за разликата между платеното от застрахователя и действително претърпените вреди.

Други върховни съдии са на различно становище. Според тях дори след като е сключил спогодба със застрахователя и е получил плащане до договорено крайно и окончателно обезщетение, пострадалият има право да търси компенсация от причинителя на катастрофата.

Това становище се основава на съждението, че изявлението на пострадалия, че със споразумението се считат обезщетени всички вреди от увреждането, е обвързващо само в отношенията между него и застрахователя. „Споразумението, имащо характер на договор, поражда действие само между страните, но не и срещу деликвента, ако той не е участвал при сключването му. Признатите в договора факти, обстоятелства и права, както и отказът от права могат да се противопоставят на страната, направила признанието, но от съдоговорителя, спрямо когото признанието е заявено; законодателят придава правно значение на извънсъдебното признание при признаване на вземането, а не на фактическия състав от който то е възникнало, поради което изявленията на пострадалия относно фактите могат да му се противопоставят само от застрахователя, а в отношенията между деликвента и пострадалия споразумението в частта за изявленията на пострадалия няма действие“, е мнението на тези съдии.

С разпореждане на председателя на ВКС Лозан Панов по въпроса вече е образувано тълкувателно дело №1/2016 г. на Гражданската и Търговската колегии. Изготвянето на проекта на решение е възложено на съдиите Евгений Стайков и Велислав Павков.