Отказ от услугите на Топлофикация.

Възникват ли търговски отношения между доставчика на топлинна енергия и собствениците и титуляри на вещно право на ползване в сграда етажна собственост, когато решението на ОС на ЕС за възобновяване на прекратено топлоснабдяване не е направено от изискуемото по чл. 133, ал. 2 ЗЕ мнозинство и решението на ОС на ЕС е отменено с влязло в сила съдебно решение? От тук при невъзникнали търговски отношения между доставчика на топлинна енергия и собствениците и титуляри на вещно право на ползване в сграда етажна собственост, следва ли да се прилага реда за прекратяване на търговски взаимоотношения по чл. 153, ал. 2 ЗЕ?

С Определение № 66 от 08.02.2018 г. по гр. д. № 432/2018 г. на ВКС върховните ни съдии достигат до заключението, че отношенията, свързани с доставката на топлинна енергия, отмяната на решението, с което се поръчва такава доставка, прави услугата непоискана по смисъла на чл. 62 ЗЗП. Договорът не поражда действие поради липса на съгласие (волеизявление на предложителя изобщо няма) и не стои въпроса за приложението на чл. 153, ал. 2 ЗЕ, а именно:  

Когато собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, не желаят да бъдат клиенти на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, те са длъжни да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване от тази абонатна станция или от нейното самостоятелно отклонение“.

Прекратяване на договорни отношения може да има само там, където такива са възникнали валидно, но не и в случаите на липса на облигационно правоотношение.

С етикет:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*