Отлагане на съдебно дело поради заболяване

За да ограничи негативното  и бавещо се съдопроизводството, което беше доскоро доста актуално в областта на временната неработоспособност, беше създаден чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза /Приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 Г./. който изрично указва, че „При определен домашен амбулаторен или свободен режим осигуреният е длъжен, ако е необходимо, да се яви пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през периода на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, освен ако представи „Медицинско удостоверение“ по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието, в което е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт”.

По този начин с болничният лист лицето/адвокат, обвиняем, подсъдим/ възпрепятствано да присъства в съдебно заседание следва да приложи и Медицинско удостоверение, в което изрично да е посочено, че заболяването не позволява на лицето да се яви пред разследващи органи или органите на съдебната власт. Като гаранция за това законодателят е приел, че въпросното медицинско удостоверение следва да бъде издадено не от един лекар, а от лекарска комисия, разчитайки, че това би създало повече пречки пред недобросъвестното лице, решило неоснователно да отлага и бави хода на делото.

В такъв случай се налага или /обвиняемия, подсъдим или адвокат/ да си носят със себе си на прегледа готов разпечатан формуляр, който да предостави за попълване и който има следния вид:

Копие от надлежно попълненото удостоверение заедно със копие на болничния лист се изпраща до компетентния съд придружен с молба за отлагане на делото с идеята съдът да го уважави и насрочви делото за следваща дата, въпреки протестите на на останалите участници в съдебното производство.