Отменят се правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ)

ВАС посочва, че разписаните в чл. 26 ЗНА задължения на съставителя на проекта на нормативен акт са императивно предвидени, с оглед гарантиране на принципите обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Неизпълнението на което и да е от тях свидетелства за допуснато процесуално нарушение от категорията на съществените, което опорочава до степен на незаконосъобразност издадения в такава процедура акт. От приложените по а. д. № 2385 от 2016 г.  пред ВАС доказателства се установява единствено, че проектът е обявен на интернет страницата на институцията. Не се установява обаче да е публикуван доклад и/или мотиви към него. Мотивите, съответно доклада към проекта за нормативен акт, трябва да съдържат: 1). причините, които налагат приемането; 2). целите, които се поставят; 3). финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4). очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5). анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Спазването на тези изисквания обезпечава формиране волята на приемащия акта орган при регулация на конкретните обществени отношения, при съобразяване относимите обстоятелства след известяване на проекта и мотивите, съответно доклада към него на всички заинтересовани лица. В настоящия случай ВАС констатира, че тези правила са нарушени. С оглед на това с Решение № 1500 от 6 февруари 2017 г. на ВАС по а. д. № 2385 от 2016 г. се отменят Правила за измерване на количеството електрическа енергия, приети на 14.10.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обнародвани в Държавен вестник, брой 98 от 12.11.2013 г., с изключение на чл. 48 – чл. 51, които остават в сила след като оспорването в тази част е оттеглено.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*