Относно отговорностите на Топлофикация

Във връзка с възникналите многобройни запитвания и най – вече зачестилото в началото на месец февруари 2017 г. недоставяне на топлоподаване и топла вода на хилядите абонати в гр. София, въпросът, който следва да си зададем днес може ли Топлофикация – София (ТС) да понесе някаква санкция. 

В общите условия на ТС е посочено, че когато по вина на Продавача (ТС) повредите в топлопреносната мрежа или абонатната станция не са отстранени в срок от 48 часа, той дължи НЕУСТОЙКА в размер на стойността на недоставената топлинна енергия за периода на закъснението.

От гледна точка на правната теория неустойката обезпечава изпълнението на едно задължение и обезщетява вредите, които изправната страна би претърпяла от неизпълнение или лошо изпълнение. Неустойката представлява предварително уговорен от страните размер на обезщетение за вредите, които кредиторът изправната страна би претърпял от неизпълнението или лошото изпълнение на договора. Тя предпоставя наличието на друго валидно задължение, изпълнението на което обезпечава.  Правна последица от неизпълнението или по-точно една от правните последици е заплащане на договорена между съконтрахентите неустойка. Следователно неустойката освен, че обезпечава поетото с договора задължение служи и като обезщетение за вредите, които изправната страна би понесла при неизпълнение, респ. при лошо изпълнение на договора, без да е необходимо да ги доказва. 

Имайки предвид изложеното и поради факта, че в същите общи условия е установено, че количеството на недоставената топлинна енергия се определя от Продавача (ТС) по изчислителен път за дните на нарушението въз основа на усреднени стойности на доставената енергия в абонатната станция на Клиентите за предходен период при аналогични условия и режим на топлоподаване, крайният потребител има възможност да подаде заявление, с което на основание на посочените по-горе основания да му бъде заплатено уговореното обезщетение за претърпените от него вреди, поради лишаването му от доставяне на уговорената топлинна енергия.