Относно отчетността на отпадъците

ВАС разгледа приетата от министъра на околната среда регламентация за реда и образците за водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по отпадъците, реда за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, реда за водене на публични регистри по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, а също и изграждането и поддържането на информационна система за отпадъци. Установи се, че нормите са приети в рамките на законовата делегация по ЗУО, че по време на приемането им не са нарушени процедурните изисквания на законодателството и че липсва противоречие с материалния закон. Все пак Решение № 411 от 10.01.2018 г. по адм. д. № 4165/2017 г. отменя като противоречащ на закона §3 от ПЗР на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, който определя, че тя влиза в сила на 3 юни 2014 г., докато обнародването е извършено на 20 юни същата година. Придаването на обратна сила на нормативен акт е предвидено от законодателя като изключение от общото правило и може да се извърши само с изрична разпоредба. Когато нормативният акт е издаден въз основа на друг нормативен акт, обратна сила може да се даде, само ако такава сила има актът, въз основа на който той е издаден. За ЗУО не е предвидено обратно действие относно регулираните с наредбата отношения, поради което определеното с §3 от нея обратно действие е в нарушение на правилата на чл. 14, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Решението е потвърдено с Решение № 7758 от 11.06.2018 г. по адм. д. № 2389/2018 г. на петчленен състав на ВАС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*