Относно промените в управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

С приемането на закона за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ ДВ бр. 85 от 24.10.2017 г./   се въвежда, че предвиденото в програмите национално съфинансиране се счита за средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове наред с постъпленията от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Национално съфинансиране е това, което се осигурява чрез трансфер от централния бюджет на Република България.

На следващо място, с извършените промени нашият законодател урежда, че финансова подкрепа със средства от ЕСИФ може да бъде отменена изцяло или частично чрез извършване на финансова корекция на основание нарушение на правилата за определяне на изпълнител, извършено от страна на бенефициента, което има за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ. При констатирани две или повече нарушения се определя една корекция за всички, засягащи едни и същи допустими разходи, чийто размер е равен на най-високия процент, приложен за всяко от тях в акта, с който финансовата корекция се определя по основание и размер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*