Подзаконов акт не може да има обратна сила, ако законът няма такава

111111ВАС намира, че заповед, издадена от министъра на вътрешните работи, представлява нормативен административен акт, тъй като съдържа административноправни норми, отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно правно действие. Когато заповедта е издадена по прилагане на чл. 179, ал. 2 ЗМВР в рамките на предоставената на министъра компетентност, но в нарушение на разпоредбата на чл. 14, ал. 2 ЗНА – придадена й е обратна сила в разрез с нормата на чл. 179, ал. 2 ЗМВР, която няма обратна сила, то актът е незаконосъобразен.

В допълнение, в Решение № 10515 от 12 октомври 2015 г. по адм. д. № 8888 от 2015 г. съдът приема, че при издаването на подзаконов административен акт, той следва да бъде обнародван. Противното е съществено нарушение на процедурата по издаването на акта, водещо до неговата нищожност. Необнародваният подзаконов нормативен акт не произвежда целеното с неговото издаване правно действие и ако бъде приложен преди да бъде обнародван, ще е налице незаконно действие, извършено без нормативно основание. Обявяването на неговата нищожност има за последица невъзможност този акт да бъде саниран чрез последващо обнародване. Становището на върховните съдии е потвърдено със сходни мотиви от Решение № 1694 от 17 февруари 2016 г. по адм. д. № 13709 от 2015 г.на ВАС.