Защо са създадени адвокатски кантори Тинчев

e-juctice-top Информацията, която ще намерите в безбройните правни сайтове, както и тези от тях за безплатни правни съвети е предназначена за обогатяване правните познания на любознателните граждани, но тя е крайно недостатъчна, за да водите успешно сами съдебни процеси и да защитите правата и законните си интереси срещу Вашите опоненти. Прочетете повече ›

Едностранните сделки в ЕООД

Във връзка със зачестилите дейности на АК „ТИНЧЕВ“ в областта на регистрациите на търговските дружества и развитието на правната ни система – за разлика от решението на Общото събрание на търговско дружество, което се приема с мнозинство, решението на едноличния собственик на капитала на ЕООД представлява едностранна сделка. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. От компетентността на общото събрание на съдружниците е приемането на нов съдружник в хипотеза на прехвърляне на дружествен дял на трето лице. Посоченото правило е израз на обстоятелството, че независимо от класификацията по чл. 64, ал. 3 ТЗ на дружеството с ограничена отговорност като капиталово дружество, същото проявява някои черти, характерни за персоналните дружества, при които от значение е личността на съдружниците. Прочетете повече ›

Срокът при строителна забрана

Върховните ни съдии постановяват, че за да бъде наложена строителна забрана, с която да се спре прилагането на действащите планове, което по принцип не се спира от процедурата по създаване на устройствените планове, освен наличието на започнала процедура по създаването на новия план, е необходимо да е налице и произтичаща от заданието по чл. 125 от ЗУТ или от проектите по чл. 126 от ЗУТ разлика в режима на застрояване за съответната територия.

Според върховните магистрати целта на налагането на строителна забрана е да осигури осъществяването на бъдещите предвиждания за предназначението и устройството на съответната територия. Ако такива конкретни предвиждания липсват или допустимото по съществуващия план строителство не пречи на тези предвиждания, не следва да бъде налагана строителна забрана. Прочетете повече ›

Производство по смяна на името

В Закона за гражданската регистрация са уредени основанията за промяна на име, а в  Гражданско процесуалния кодекс – процедурата.

Името представлява постоянно словесно обозначение на физическото лице, което служи за неговата индивидуализация, идентификация и отличаване от останалите физически лица, поради което законът допуска да бъде променяно само по изключение, при наличие на важни обстоятелства (Решение № 142 ПО ГР. Д. № 703/2002 Г., II Г. О. НА ВКС).

Съгл. чл. 9, ал. 1 ЗГР името на български гражданин, роден на територията на Република България, се състои от собствено, бащино и фамилно име.

Трите части на името се вписват в акта за раждане. Промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това (чл. 19, ал. 1 ЗГР).

Докато случаите на осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо са сравнително ясни, то хипотезата на „важни обстоятелства”, налагащи промяната на името, има нужда от допълнително тълкуване. Името засяга и личностното самоопределяне на лицата. В тази връзка субективното желание на дадено лице да носи определено лично име може да се квалифицира като „важно обстоятелство“ по смисъла на Закона за гражданската регистрация (Съдебна практика – решение № 1426 от 10.12.2008 Г. по ГР. Д. № 396/2008 Г., Г. К., V Г. О. НА ВКС). Прочетете повече ›

Относно промените в управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

С приемането на закона за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ ДВ бр. 85 от 24.10.2017 г./   се въвежда, че предвиденото в програмите национално съфинансиране се счита за средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове наред с постъпленията от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Национално съфинансиране е това, което се осигурява чрез трансфер от централния бюджет на Република България.

Прочетете повече ›

Промените в касационното обжалване

С гласуваните изменения в нормативната база – закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс /ДВ. бр. 86 от 27.10.2017 г./ се приема, че на касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в три хипотези, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:

 

Прочетете повече ›

Отново за придобивната давност

Върховните ни съдии ни указват, че придобивната давност по Закона за собствеността е въведена в нашата нормативна уредба,  като основание за придобиване на вещни права с оглед виждането на законодателя, че ако едно лице през определен период от време фактически упражнява правомощията, свързани с притежание на вещно право, като собственика бездейства и не защитава правата си, то фактическото състояние следва да бъде приравнено на юридическото. Именно затова, за да е годно владението да породи правните последици на придобивната давност е необходимо същото да е постоянно, непрекъснато, несъмнено, спокойно и явно.

Прочетете повече ›

Относно разноските в изпълнителното производство

Изпълнителният процес е съвкупност от изпълнителни действия, като за всяко едно се дължи законоустановена такса. Разноските се внасят авансово от взискателя и длъжникът има съответното задължение да ги възстанови. Длъжникът може да оспорва всеки акт за разноски на съдебния изпълнител това е прието от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на ВКС по отношение на изпълнителното производство. Върховните ни съдии са достигнали до заключението, че е необходимо да бъде установено, че внесените суми са действително дължими по изпълнителното производство и всяко произнасяне на съдебния изпълнител относно разноските по изпълнението може да бъде оспорвано от длъжника. Това обаче не го лишава от възможността да изпълни задължението си по изпълнителния лист в срока за доброволно изпълнение.

 

Прочетете повече ›

Заработи първия онлайн съд

 Първият електронен съд се намира в град Ханджоу, провинция Джъдзян в Китай и разглежда дела, свързани с:
1. измами при онлайн търговия и предоставяне на интернет услуги;
2. нарушаване на авторски права;
3. спорове по договори, сключени онлайн.
Решението за новия съд е взето през юни 2017 г. на сесия на Централния комитет на Китайската комунистическа партия. Основната причината за създаването на съда е, че онлайн злоупотребите се увеличават и това налага приемане на мерки за защита правата на потребителите. За 2013 г. само в Ханджоу са разгледани 600 такива дела, а за 2016 г. те са 10 000.
В страната има над 700 млн. потребители на мобилен интернет.
Първото дело е разгледано на 18 август 2017 г. за спор между писател и уеб компания за нарушение на авторски права и е решено на заседание, продължило по-малко от 30 минути.
Всички съдебни процедури в новата институция се водят онлайн.
Производсвтото се организира по следния начин:

Прочетете повече ›

Съпрузите не са задължителни другари по граждански дела

Върховните ни съдии чрез Тълкувателно решение № 3 от 29.06.2017 г. по тълк. д. № 3 / 2016 г. на Върховен касационен съд, ОСГК дават отговор на въпроса :

По предявен от или срещу съпрузите иск за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), тези лица дали са  необходими другари по смисъла на чл. 216 ГПК, или са и задължителни другари.

Със задължителното необходимо другарство се ограничава правото на иск, защото ако не участват всички другари, производството се прекратява. Затова то е уредено само в изрично предвидените от закона случаи:

  1. например при спорове за установяване на произход и
  2. при съдебна делба.

Върховните ни магистрати приемат, че това другарство не може да се прилага разширително, когато законът не го предвижда или естеството на спора не налага задължително участие на определени лица.

По този начин по искове за собственост върху имоти под режим на СИО липсва изискване за задължителното участие и на двамата съпрузи. Върховните съдии постановяват още, че чл. 24 СК изисква разпореждането с общо имущество на съпрузите да се извършва съвместно от двамата, но предявяването на искове за собственост на имоти от СИО не е действие на разпореждане, а само на управление. Дори единият съпруг да предяви самостоятелно иск, другият съпруг може да се защити с иска за отмяна на крайния акт по делото на основание чл. 304 ГПК.

Относно действието на брачния договор

Следва да бъде отбелязано, както в правната теория, така и в съдебната практика на върховните ни съдии, в новия Семеен кодекс /Обн., ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г.,
в сила 01.10.2009 г./ липсва изрична разпоредба, която урежда правното значение на отбелязването на брачния договор в:

  • – акта за сключване на граждански брак
  • – регистрацията му в централния електронен регистър към Агенцията по вписванията /АВ/.

Прочетете повече ›

Top