Защо са създадени адвокатски кантори Тинчев

e-juctice-top Информацията, която ще намерите в безбройните правни сайтове, както и тези от тях за безплатни правни съвети е предназначена за обогатяване правните познания на любознателните граждани, но тя е крайно недостатъчна, за да водите успешно сами съдебни процеси и да защитите правата и законните си интереси срещу Вашите опоненти. Прочетете повече ›

Нищожност на договор

Съгласно установената практика сила на пресъдено нещо не се формира по основания за нищожност, ненаведени в искова молба. Върховните ни съдии потвърждават, че исковата претенция  за нищожност на договор по своя характер е отрицателен установителен и неговият предмет е различен от:
           1. положителния иск за установяване съществуване на правоотношение или от
           2. осъдителния иск за реално изпълнение.

Прочетете повече ›

Последни промение по наемането на работната сила

Съгласно влезлият в сила Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда на 22.12.2017 г. обезщетенията на работника/служителя/, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, ще се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва. Предоставени са правомощия на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда осъществява контрол по изплащането на сумите.

В допълнение, законодателят въвежда, че предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на тези, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.

Прочетете повече ›

За търговците и имитацията на дрехи

Според Комисията за защита от конкуренция, основният елемент от фактическия състав на нормата на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК е свързан с възможността предлаганият продукт/услуга да доведе до заблуждение. Съгласно Закона – това е , че се забранява предлагането на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиване или на използване, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата. В своята практика държавният орган  обръща внимание, че повечето потребители са в състояние да възприемат дизайна на артикули като цяло, запомняйки някой от съществените им образни елементи като общо впечатление, поради което възможността от въвеждане в заблуждение следва да се изследва предимно с оглед констатираните сходства между сравняваните артикули, а не на различията, потвърждава своята константна практика КЗК.

Прочетете повече ›

Едностранните сделки в ЕООД

Във връзка със зачестилите дейности на АК „ТИНЧЕВ“ в областта на регистрациите на търговските дружества и развитието на правната ни система – за разлика от решението на Общото събрание на търговско дружество, което се приема с мнозинство, решението на едноличния собственик на капитала на ЕООД представлява едностранна сделка. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. От компетентността на общото събрание на съдружниците е приемането на нов съдружник в хипотеза на прехвърляне на дружествен дял на трето лице. Посоченото правило е израз на обстоятелството, че независимо от класификацията по чл. 64, ал. 3 ТЗ на дружеството с ограничена отговорност като капиталово дружество, същото проявява някои черти, характерни за персоналните дружества, при които от значение е личността на съдружниците. Прочетете повече ›

Срокът при строителна забрана

Върховните ни съдии постановяват, че за да бъде наложена строителна забрана, с която да се спре прилагането на действащите планове, което по принцип не се спира от процедурата по създаване на устройствените планове, освен наличието на започнала процедура по създаването на новия план, е необходимо да е налице и произтичаща от заданието по чл. 125 от ЗУТ или от проектите по чл. 126 от ЗУТ разлика в режима на застрояване за съответната територия.

Според върховните магистрати целта на налагането на строителна забрана е да осигури осъществяването на бъдещите предвиждания за предназначението и устройството на съответната територия. Ако такива конкретни предвиждания липсват или допустимото по съществуващия план строителство не пречи на тези предвиждания, не следва да бъде налагана строителна забрана. Прочетете повече ›

Производство по смяна на името

В Закона за гражданската регистрация са уредени основанията за промяна на име, а в  Гражданско процесуалния кодекс – процедурата.

Името представлява постоянно словесно обозначение на физическото лице, което служи за неговата индивидуализация, идентификация и отличаване от останалите физически лица, поради което законът допуска да бъде променяно само по изключение, при наличие на важни обстоятелства (Решение № 142 ПО ГР. Д. № 703/2002 Г., II Г. О. НА ВКС).

Съгл. чл. 9, ал. 1 ЗГР името на български гражданин, роден на територията на Република България, се състои от собствено, бащино и фамилно име.

Трите части на името се вписват в акта за раждане. Промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това (чл. 19, ал. 1 ЗГР).

Докато случаите на осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо са сравнително ясни, то хипотезата на „важни обстоятелства”, налагащи промяната на името, има нужда от допълнително тълкуване. Името засяга и личностното самоопределяне на лицата. В тази връзка субективното желание на дадено лице да носи определено лично име може да се квалифицира като „важно обстоятелство“ по смисъла на Закона за гражданската регистрация (Съдебна практика – решение № 1426 от 10.12.2008 Г. по ГР. Д. № 396/2008 Г., Г. К., V Г. О. НА ВКС). Прочетете повече ›

Относно промените в управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

С приемането на закона за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ ДВ бр. 85 от 24.10.2017 г./   се въвежда, че предвиденото в програмите национално съфинансиране се счита за средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове наред с постъпленията от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Национално съфинансиране е това, което се осигурява чрез трансфер от централния бюджет на Република България.

Прочетете повече ›

Промените в касационното обжалване

С гласуваните изменения в нормативната база – закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс /ДВ. бр. 86 от 27.10.2017 г./ се приема, че на касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в три хипотези, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:

 

Прочетете повече ›

Отново за придобивната давност

Върховните ни съдии ни указват, че придобивната давност по Закона за собствеността е въведена в нашата нормативна уредба,  като основание за придобиване на вещни права с оглед виждането на законодателя, че ако едно лице през определен период от време фактически упражнява правомощията, свързани с притежание на вещно право, като собственика бездейства и не защитава правата си, то фактическото състояние следва да бъде приравнено на юридическото. Именно затова, за да е годно владението да породи правните последици на придобивната давност е необходимо същото да е постоянно, непрекъснато, несъмнено, спокойно и явно.

Прочетете повече ›

Относно разноските в изпълнителното производство

Изпълнителният процес е съвкупност от изпълнителни действия, като за всяко едно се дължи законоустановена такса. Разноските се внасят авансово от взискателя и длъжникът има съответното задължение да ги възстанови. Длъжникът може да оспорва всеки акт за разноски на съдебния изпълнител това е прието от Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на ВКС по отношение на изпълнителното производство. Върховните ни съдии са достигнали до заключението, че е необходимо да бъде установено, че внесените суми са действително дължими по изпълнителното производство и всяко произнасяне на съдебния изпълнител относно разноските по изпълнението може да бъде оспорвано от длъжника. Това обаче не го лишава от възможността да изпълни задължението си по изпълнителния лист в срока за доброволно изпълнение.

 

Прочетете повече ›

Top