Защо са създадени адвокатски кантори Тинчев

e-juctice-topВисоката правна култура и съответно степента на спазване на Закона е мерило на нивото на развитие на обществените отношения в дадена страна. Единствено с четене на правни текстове не би могла да бъде запълнена празнината  от необходимостта от използване на професионалист. 

Информацията, която ще намерите в безбройните правни сайтове, както и тези от тях за безплатни правни съвети е предназначена за обогатяване правните познания на любознателните граждани, но тя е крайно недостатъчна, за да водите успешно сами съдебни и извънсъдебни битки и да защитите правата и законните си интереси срещу Вашите опоненти. за целта Ви е необходима специална подговтовка, както в сферата на правото, така и на чисто психологическо ниво и начин на поведение.  Прочетете повече ›

Топлофикация и начисленията за сградна инсталация

Според върховните ни съдии във Върховния административен съд, спирането и регулирането на притока на топлинната енергия към радиаторите чрез вентилите им, влияе на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация в сграда етажна – собственост. При този извод и предвид определението на „Действително инсталирана мощност на отоплителната инсталация“, дадено в §1, т.2а от ДР на Наредбата за топлоснабдяването, следва, че действително инсталираната мощност на отоплителните тела в сградата за отчетен период, отчетена с параметъра Qдим във формулата, в някои случаи може и да не съвпадне с реалната мощност на отоплителните тела в сградата за отчетен период, тъй като не отчита спирането на подаването на топлинна енергия към радиаторите чрез вентилите им.
По тези съображения,  състав на ВАС  с Решение № 4777/13.04.2018 г. по адм. дело 1372/2016 г. по описа на ВАС преценява като недоказано обстоятелството, че с приложението на формулата в т.6.1.1 от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна-собственост, представляваща приложение №1 към Наредба № 16-334 от 6.04.2007г. за топлоснабдяването (обн.ДВ, бр.34 от 2404.2007 г.; изм. и доп.,бр. 42 от 9.06.2015г., в сила от 9.06.2015г.), издадена от министъра на икономиката и енергетиката,  свързана с изисляване на топлинната енергия, отдадена от вертикални сградни инсталации се постига законовата цел предвидена в чл.155, ал.2 от Закона за енергетиката. 

Прочетете повече ›

Неплащане на глобата

Относно възникналия в практиката въпрос кога изтича давността за изпълнение на наказанието глоба Върховните ни съдии приемат, че безспорно чл. 82, ал. 5 от Наказателния кодекс изключва приложението на чл. 82, ал. 4 вр. ал. 1, т. 5 от НК. Правилото гарантира защита на фиска и обезпечава събирането на държавните вземания. Разпоредбата не елиминира изобщо възможността за погасяване на неизпълненото наказание глоба поради изтекла давност и съответно не прогласява невъзможност за реабилитация на осъденото лице във всички случаи, когато за събирането на глобата е образувано изпълнително дело и задължението за изплащане на глобата не е изпълнено. В тези случаи абсолютната изпълнителска давност се прилага чрез специалните правила в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Прочетете повече ›

Относно момента на сключване на договора

Всеки договор се смята за сключен в момента, в който приемането достигне до предложителя. Независимо от това имаме различни нюанси и нека ги разгледаме:

-Когато се касае за договор, за който законът изисква форма за действителност (като например при договор за прехвърляне на недвижим имот от държавата на частно лице, за който законът изисква писмена форма), прехвърлителното действие на договора настъпва в момента, когато се спази тази форма, тоест, когато се състави и подпише от страните договор в съответната форма.

– Когато договорът е за продажба на бъдеща вещ (апартамент в сграда, която все още не е изградена до етап груб строеж), договорът се счита сключен под отлагателно условие и съответно прехвърлителното действие на този договор настъпва от момента на създаване на вещта (респ. от изграждане на сградата в груб строеж).

-Ако в случай на изисквана от закона писмена форма страната, на която е представен предварително подписан от другата страна проектодоговор, положи на свой ред подписа си върху него, то договорът се явява сключен в този момент. Обективират се съвпадащите насрещни волеизявления на страните и съгласието им по неговите клаузи в предвидената за конкретния договор писмена форма, като е без значение в каква форма са се развили преддоговорните отношения, размяната на предложения и приемането им. Законът не изисква писмена форма за тях.

-В теорията се приема, че офертата за сключване на договор за потребителска продажба се отправя чрез поставянето на стоката на рафта и посочването на цената за единица бройка, респективно друго количество, а приемането на офертата става чрез вземането на съответната стока от рафта и поставянето й в кошницата/количката на потребителя. Моментът на сключване на договора за потребителска продажба в супермаркет е моментът на достигане на приемането в съзнанието на търговеца, което става чрез отнасянето на стоката до касата с цел същата да бъде заплатена и осъзнаването на тези действия от страна на касиера, представляващ търговеца продавач.

Занятие, което води до опасност за други лица

Според съдебната практика за отговорността по чл. 123 НК / незнание или немарливо изпълнение на занятие, което води до опасност за други лица/ се изисква не само:

– незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, но и

– същевременно същите да представляват и източник на повишена опасност.

От обективна страна се изисква посочените две предпоставки да съществуват кумулативно. Съдилищата са на позиция, че разграничителният признак между професионалната и обикновената непредпазливост е характерът, естеството на извършваната работа и по-специално, доколко тя е източник на повишена опасност.

Прочетете повече ›

Управител на ЕООД и настъпила смърт

Върховните ни съдии посочват, че в хипотеза на смърт на едноличен собственик на капитала на ЕООД в хода на процеса, който е бил и управител на същото, страната продължава формално да съществува, но ѝ липсват волеобразуващ и волеизявяващ орган, поради което тя не може реално да участва в производството по делото. Съгласно установената по случая практика решенията бига могли да бъдат реализиране в няколко посочки.

Прочетете повече ›

Възражение относно Колективен трудов договор /КТД/

В практика бива поставен въпроса: допустимо ли е съдът да постанови с решението си отделна клауза от КТД или целия КТД за недействителен само по направено възражение по делото от ответната страна, без да е воден отделен иск по чл. 60 КТ?

С Решение № 56 от 22.02.2018 г. по гр. д. № 2372/2017 г., върховните ни съдии достигат до заключението, че е  допустимо е съдът да постанови с решението си отделна клауза от КТД или целия КТД за недействителен само по направено възражение по делото от ответната страна, без да е воден отделен иск по чл. 60 КТД

Прочетете повече ›

Отказ от услугите на Топлофикация.

Възникват ли търговски отношения между доставчика на топлинна енергия и собствениците и титуляри на вещно право на ползване в сграда етажна собственост, когато решението на ОС на ЕС за възобновяване на прекратено топлоснабдяване не е направено от изискуемото по чл. 133, ал. 2 ЗЕ мнозинство и решението на ОС на ЕС е отменено с влязло в сила съдебно решение? От тук при невъзникнали търговски отношения между доставчика на топлинна енергия и собствениците и титуляри на вещно право на ползване в сграда етажна собственост, следва ли да се прилага реда за прекратяване на търговски взаимоотношения по чл. 153, ал. 2 ЗЕ?

С Определение № 66 от 08.02.2018 г. по гр. д. № 432/2018 г. на ВКС върховните ни съдии достигат до заключението, че отношенията, свързани с доставката на топлинна енергия, отмяната на решението, с което се поръчва такава доставка, прави услугата непоискана по смисъла на чл. 62 ЗЗП. Договорът не поражда действие поради липса на съгласие (волеизявление на предложителя изобщо няма) и не стои въпроса за приложението на чл. 153, ал. 2 ЗЕ, а именно:  

Когато собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, не желаят да бъдат клиенти на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, те са длъжни да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване от тази абонатна станция или от нейното самостоятелно отклонение“.

Прекратяване на договорни отношения може да има само там, където такива са възникнали валидно, но не и в случаите на липса на облигационно правоотношение.

С етикет:

Търговски дружества и тяхната ликвидация

Ликвидацията  на търговско дружество е производство насочено към прекратяване на дейността на дружеството (изпълнение на задълженията на дружеството, разпределение на останалото имущество) и заличаването му от Търговския регистър. Следва да се има предвид, че процедурата продължава минимум 6 месеца. По-долу ще се опитаме да предоставим на Вашето внимание  кратка информация, относно фазите през които се минава и документите, които са необходими за заличаване на дружество.

Тук е представена ликвидацията на ООД/ЕООД, като един от най-често срещаните видове търговски дружества фазите, през които следва да се премине: 

Прочетете повече ›

Престъпления от служителите

Съгласно константната практика на Върховния ни съд длъжностното присвояване, като състав от НК следва да бъде сепариран, като:

1.престъпление против собствеността и

2.престъпление по служба.

Според съда човек не може да носи отговорност за длъжностно присвояване, ако няма качество на длъжностно лице по отношение предмета на престъплението. Със състава по чл. 201 от НК се защитават обществените отношения, свързани с упражняване правото на собственост, когато в служебната функция/работа на определено длъжностно лице има възможност за присвояване на имуществото. С други думи, присвояването е производно на службата, осъществявана от съответното длъжностно лице в съответната организационна структура, тъй като деецът едновременно с присвояването нарушава и свое служебно задължение.

Прочетете повече ›

Относно срокът на изпитване на държавния служител.

Върховните ни административни съдии посочват, че законодателят е предоставил правна възможност на органа по назначаването при последващо назначаване на държавна служба отново да разполага с едногодишен изпитателен срок, в рамките на който да преценява професионалните компетентности на служителя и да реши дали ще прекрати служебното правоотношение или ще стабилизира статуса на държавния служител. В закона не е поставено условие хипотезата на чл. 12, ал. 2 от Закона за държавния служител да се прилага ограничително – например при постъпване на ново работно място, в друга администрация и/или различни органи по назначаване.

Прочетете повече ›

Top