Последни промение по наемането на работната сила

Съгласно влезлият в сила Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда на 22.12.2017 г. обезщетенията на работника/служителя/, дължими при прекратяване на трудовото правоотношение, ще се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва. Предоставени са правомощия на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда осъществява контрол по изплащането на сумите.

В допълнение, законодателят въвежда, че предприятие, в което има наети работници или служители, може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на тези, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.

Предоставя се възможност да бъде издадена заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК на влезли в сила задължителни предписания на органи на Главна инспекция по труда до работодател за изплащане на забавени повече от два месеца парични задължения по трудови правоотношения.

На следващо място при неизпълнение на задължение за изплащане на трудови възнаграждения към най-малко 1/3 /една трета/ от работниците и служителите повече от 2/два/ месеца е основание за неплатежоспособност на работодателя и Главна инспекция по труда има право да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*