Право на собственост върху УПИ се придобива от деня на влизането в сила на ПУП

Върховния съд по административни дела припомня, че с плана по чл. 16 от ЗУТ собствеността върху неурегулирани поземлени имоти се трансформира в собственост на урегулирани поземлени имоти. В Решение № 1241 от 31.01.2017 г. по адм. д. № 8348/2016 се приема, че промяната на собствеността може да засегне границите на правото на собственост – фактическите граници на поземления имот, площта и местонахождението му, а тя може да настъпи единствено по силата на самия ПУП. С оглед чл. 16 от ЗУТ, собствениците на поземлените имоти придобиват собственост върху новообразуваните урегулирани поземлени имоти с плана, а общината придобива собственост върху отстъпените ѝ части от датата на влизане в сила на плана. За да настъпи целеният вещноправен ефект, задължително трябва планът да е одобрен на основание чл. 16 от ЗУТ. При тълкуването на чл. 16 от ЗУТ в правната доктрина и съдебната практика категорично е прието, че придобиването на правото на собственост върху урегулираните поземлени имоти от физическите и юридическите лица, съответно от общината – върху отстъпената площ от техните имоти, става по силата на подробния устройствен план и от деня на влизането му в сила.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*