Предсрочното връщане на пари на банката не настъпва автоматично.

photo_verybigСпоред ВКС началният момент на изискуемостта на вземане по договор за потребителски кредит, съдържащ договореност за настъпването на предсрочна изискуемост при неплащане на определени вноски, не може да възникне, ако преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение кредиторът не е уведомил длъжника за обявяване предсрочната изискуемост на кредита.

При липсата на доказателства за валидно направено волеизявление от страна на банката или на последващ цесионер, обявено на длъжника преди започване на заповедното производство, че счита кредита за предсрочно изискуем, не би могло да се приеме, че кредиторът надлежно е упражнил правото си да иска принудително изпълнение на непогасеното си вземане. Позоваването на предсрочна изискуемост в депозираното пред съда заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК за цялото непогасено вземане, не би могло да означава, че е налице надлежно съобщение към длъжника, нито че е налице покана за плащанеРешение № 123 от 09.11.2015 г. по гр. д. № 2561/2014 г. посочва, че до произнасяне от страна на съда по искането за издаване на заповед за изпълнение, производството е едностранно и препис от заявлението не се връчва на длъжника. Мотивите на решаващия състав също така се позовават до голяма степен и на Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ВКС.