Престъпна група е организирана и без формално разпределение на функциите между участниците

354658
Състав на ВКС приема, че за обективната съставомерност на инкриминираното престъпно деяние по чл. 321 от НК е необходимо да се установи по несъмнен начин наличие на структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години.
Съгласно константната съдебна практика, сдружението ще бъде структурирано и без формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура, при установено съгласуване на волите на най-малко три лица, насочени към постигане на визираната в закона цел, без да е необходимо персоналният състав на групата да остава един и същ. 
В Решение № 355 от 26.10.2015 г. по н. д. № 1037/2015 г. магистратите посочват, че за изискуемия се елемент „трайност” на сдружението е достатъчно съществуването на устойчива връзка между членовете на организираната престъпна група, с оглед извършването на конкретните престъпления, за които тя е създадена, като не е необходимо те да бъдат осъществени или ако са реализирани, в тях да са взели участие всички членове, тъй като криминализираното в чл. 321 от НК престъпно посегателство е формално по своя характер. Субективната страна на престъпното деяние се характеризира с пряк умисъл като форма на вина. Участниците в сдружението трябва да знаят, че са част от група и поведението им е подчинено на едно общо решение за извършване на определена категория престъпления, без да е нужно всички членове на групата да се познават, да контактуват помежду си или да получават нареждания от едно и също лице. Те обаче са длъжни да съзнават общественоопасния характер на деянието си, да предвиждат общественоопасните му последици и да целят тяхното настъпване.