За прехвърляне на вземанията и колекторски фирми. Защита на гражданите.

kolektorski_firmiВ резултат на натрупания опит се установи нова на вид дейност от страна на  банки, телефонни оператори изобщо кредитори по сключени договори с потребители да прехвърлят вземанията си на други фирми, обикновено, но не само – фирми за събиране на вземания. Тези фирми предявяват вземанията си към длъжниците и иска задълженията им да бъдат платени от длъжниците.

СПОКОЙНО – насреща са адв. кантори „ТИНЧЕВ“ и не е необходимо да изпадате в паника, независимо дали задълженията се претендират извънсъдебно и дори в случаите, когато вече има висящи дела.  Това се отнася и за случаите когато става въпрос за задължения по банкови кредити, където  материалния интерес е голям.

Във връзка с гореизложеното следва да бъдат дадени няколко разяснения. На основание договор за цесия банката или мобилния оператор и др. (кредитор)  прехвърля на новия вземането си срещу задлъжнелия български гражданин. На основание на така сключения договор за цесия новият кредитор (колекторска фирма) настоява задължението да му бъде платено на него. В този случай трябва да са спазени редица законови изисквания във връзка с прехвърлянето на вземането, като например:

  1. За съществуването на договора, с който се прехвърля вземането, не е необходимо договорът да е сключен в определена форма. С цел обаче доказване съществуването на договора за цесия, е необходимо той да бъде извършен.
  2. За да има договорът за цесия то действие спрямо задлъжнелия български гражданин, банката, мобилния оператор, ЧЕС, ТС и др., а не някой друг, трябва да съобщи на този който дължи, че е прехвърлил вземането си. 
  3. На следващо място, за да  е действителен договорът за цесия, е необходимо предишният кредитор да предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалото прехвърляне. Не докаже ли  новият кредитор тези обстоятелства, длъжникът и на това основание се освобождава от отговорност.
  4.  Що се отнася до дадените обезпечения, които служат за обезпечение на вземанията по договора, сключен между длъжника и предишния кредитор, за да обезпечават и прехвърленото вземане, има особени изисквания, които трябва да са спазени. Така например ако  задълженията по банков кредит са били обезпечени с договорна ипотека върху недвижим имот, за да служат за обезпечение на вземането, което е прехвърлено на новия кредитор,  договорът за прехвърляне на вземането трябва да е сключен с нотариална заверка на подписите на страните и да е вписан в имотния регистър.

За успокоение на задлъжнелите български граждани на практиката се оказва, че в голяма част от случаите   прехвърлянията на вземанията не се извършва по надлежния ред между кредиторите, нито се съобщава надлежно на длъжника, нито пък  дадените обезпечения продължават да са валидни  при прехвърляне на вземанията. Ето защо тук е възможността да се въздейства професионално чрез адвокат в/у кредиторите  и те да не могат да докажат основателността на своето вземане, поради което и да не успеят да осъдят длъжниците си да им заплатят сумите, които претендират от тях, дори когато става въпрос за задължения към банки, където се предполага, че банките, като търговци, максимално са защитили своя интерес и шансовете на обикновения гражданин не са обнадеждаващи.

Остава възможността да се прецизира всеки случай  в своята индивидуалност за да може по категоричен начин да бъде направен горепосочения извод.

Независимо от факта, че често пъти задлъжнелите български граждани са особено обезпокоени  когато получат съобщение за дълга им, било от кредитор, от съд или съдия – изпълнител, то в този случай е желателно да бездействат, а да се консултират своевременно за правните възможност именно в техния конкретен случай дългът им да отпадне или да бъде намален. Крайно нежелателно е да се бърза и в паниката да  сключват споразумения с  кредиторите / най-вече когато става въпрос за банки/ и да сключват нови и нови споразумения, които ги задължават все повече и повече. В тази връзка следва се има предвид и обстоятелството, че  в голяма част от случаите, когато става въпрос за банкови кредити,  начина на начисляване на лихви, уговорени в клаузите на договорите за банков кредит, съставляват неравноправни клаузи и могат да бъдат отменени от съда като такива.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*