Регистрация чрез ел. подпис на ЕТ, ЕООД, ООД, сдружения, фондации и БУЛСТАТ.

регистрация на фирмиЧрез използването на електронния подпис, канторите на адвокат Тинчев извършват бърза и своевременна регистрация, пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно, командитно и командитно дружество с акции, сдружения, фондации. Извършват необходимите дейности по променените и заличаването на Вашите фирми и търговски дружества. Предоставя възможност да бъдете снабдени с актуално състояние. Като адвокатски кантори  ОБЛУЖВАТ фирми, търговски дружества, сдружения (асоциации) и фондации.

Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Това може да бъде реализирано въз основа на заявление, образец от подписа на търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност. Съгласно законодателството ни едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото. Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. Важно е да се отбележи, че наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма. В тази хипотеза към фирмата трябва да се добави името на новия собственик. Прехвърлянето се вписва в търговския регистър. Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър в следните случаи: 1. при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина – по негово заявление; 2.при смъртта му – по заявление от наследниците; 3. при поставянето му под запрещение – по заявление от настойника или попечителя.

Дружество с ограничена отговорност (ЕООД или ООД) може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Дружественият договор се сключва в писмена форма. Когато дружество с ограничена отговорност се създава от едно лице, вместо дружествен договор се съставя учредителен акт. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението „Дружество с ограничена отговорност“, или съкратено „ООД“. Когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението „ЕООД“, т.е еднолично ООД. Капиталът на дружеството с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев. Сумата от дяловете трябва да бъде равна на капитала, а стойността на всеки дял трябва да бъде кратна на 1. Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници. Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица. Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец. Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала за образуването на дружеството. За вписване на дружеството в търговския регистър е необходимо: 1. да се представи дружественият договор, който се обявява; 2. да е назначен управител или управители на дружеството; 3. да е внесен установения в закона минимум от капитала; 5. в случай, че дружеството се регистрира с капитал, по-висок от установения в закона минимум – да е внесен най-малко 70 на сто от капитала. За вписване в търговския регистър извършването на дейност на инвестиционен посредник, както и на други дейности, за които отделен закон предвижда извършването им с разрешение на държавен орган, се представя съответния лиценз или разрешение. При изменение или допълнение на дружествения договор в търговския регистър се представя за обявяване препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството.

В регистър БУЛСТАТ, който се води от Агенцията по вписванията, се вписват: 1. юридическителица, които не са търговци; 2.клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци; г.)търговскитепредставителствана чуждестранни лица по чл.24 от Закона за насърчаване на инвестициите; 5.чуждестранниюридическилица: а)които осъществяват стопанска дейноствстраната, включително и чрез място на стопанскадейност или определена база или обект, или б)чието ефективно управление е на териториятанастраната, или в)които притежават недвижимо имущество в страната; 6.неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите, включително тези, организирани по занаятчийски начин и осигурителни каси по чл.8 от Кодекса за социално осигуряване; 7.други лица извън посочените в т.1-6, които са осигурители и не са физически лица; 8. клоновете и поделенията на лицата пот. 1, 5 и 7, както и поделенията на вписаните в търговския регистър търговци; 9.физическителица, упражняващисвободна професия или занаятчийска дейност; 10. чуждестранните физически лица, които не притежават единенграждански номер или личен номер на чужденеци: а)извършват търговскадейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрезмясто на стопанскадейност или определена база или обект, или б)притежават недвижимо имущество в страната, или в)са осигурители; 11.други физически лица-осигурители. (2) Врегистър БУЛСТАТ могат да се регистрират и чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна. (3) Вспециалния регистър по чл.2, ал.2 севписват само тези поделения по ал.1, т.8, които са разпоредители с бюджет или осигурители. (4) г.)Чуждестранните лица от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,осъществява щистопанскадейност в страната единствено при условията на свободно предоставяне на услуги, не севписват в регистър БУЛСТАТ.

Канторите на адвокат Тинчев ще регистрират фирмите Ви при условията на възможно най-ниските хонорари с използване на интерактивните средства за комуникиране с държавните институции.