Страните по договор за използване на електроенергия трябва да са равнопоставени.

 

Правата и задълженията на всяка от тях са уредени в договора и в приложимите към него общи условия, които обвързват потребителя, ако са спазени законовите предпоставки за това. В отношенията помежду си електроразпределителното дружество и потребителят са подчинени на закрепения в чл. 63, ал. 1 ЗЗД правен принцип, че всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона, и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения. Обвързването на потребителя със задължение да заплаща суми за недоставена и неползвана електрическа енергия вследствие на грешно измерване и/или отчитане противоречи на принципа на чл. 63, ал. 1 ЗЗД и създава несъвместима с него привилегия за електроразпределителното дружество да търси и получи плащане на недължими суми от потребителя, въпреки неточното изпълнение на собственото си задължение да отчете правилно реалното количество доставена електрическа енергия и по този начин да съдейства на потребителя да изпълни точно задължението.По тези съображения Решение № 103 от 10.08.2015 г. по т. д. № 1112/2015 г. на ВКС достига до извода, че въпросната клауза в Общите условия на електроразпределителното дружество е нищожна.

Съдът също така добавя, че предвиденото право на електроразпределителното дружество да прекъсне или да ограничи снабдяването с електрическа енергия в случай на забава на плащането отнема възможността то да бъде отложено до момента, в който след проверка се установи действителния размер на задължението.

Макар да е равнопоставена страна в договора, потребителят се оказва принуден да плати под заплахата от прекъсване, въпреки неяснотата дали електроразпределителното предприятие е изправно по задължението за точно измерване.