Студентски програми

baseУважаеми дами и господа студенти, скъпи колеги,

с радост можем да Ви съобщим, че адвокатски кантори „Тинчев“, се включиха успешно в т.г. практическо обучение на студенти по специалност „Право“ към ВУЗ на Република България. Съгласно предоставените указания: Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма. Същото е различно е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика.Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник. Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от обучаваща организация.

За повече информация: http://praktiki.mon.bg/sp/companies/advokatska-kantora-tinchev.html

Top