Съдът и обезщетяване на собственици на имоти в случаите, когато възстановяването на собствеността е невъзможно

Обезщетяването срещу отчужден недвижим имот трябва да стане по правило с равностоен имот. Това е принципът установен от Конституционният съд. Върховните ни съдии отчитат, че в закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и правилника за неговото прилагане  е регламентирано специално обезщетително производство в хипотезата, когато е признато правото на възстановяване на собствеността в съществуващи на терена стари реални граници, но е отказано реалното му възстановяване поради наличие на пречките, предвидени в чл. 10б, ал. 1 от ЗСП.Българският съд посочва, че правната норма на чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ принципно не изключва реституцията на земеделските земи в строителните граници/ урбанизирани територии/, освен ако върху терена има законно изградени сгради, касаещи реализирано мероприятие на държавата и държавна стопанска организация. Практиката е ясна и по въпроса, че законодателят не е предвидил изискването да се изследва законосъобразността на извършеното строителство. Когато в случаите по чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ при земите в регулация се определи обезщетяване чрез равностойни земи, те са от общинския поземлен фонд, а не от земите в строителните и регулационни граници. Единственото изискване е за равностойност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*