Тарифи

images 

И З В А Д К А

                  ОТ НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

-Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба (НМРАВ) минимален размер за съответния вид помощ или съдействие.

– Заплащането на възнаграждението по тази наредба е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.

Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:

 1. за устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. – 30 лв.;
 2. за писмена консултация – 60 лв.;
 3. за проучване на дело с даване на мнение по него – 60 лв.;
 4. за тъжби до прокуратурата и полицията – 50 лв.;
 5. за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално,вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби – 50 лв.;
 6. за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство – 300 лв.;
 7. за съставяне на завещание – 150 лв.;
 8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:

а) при интерес до 1000 лв. – 70 лв.

б)  при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;

в) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;

г) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;

д) при интерес над 100 000 лв. – 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

 1. за учредяване, регистриране и вписване на промени в съответния регистър на:

а) едноличен търговец – 150 лв.;

б) събирателно дружество – 180 лв.;

в) командитно дружество – 200 лв.;

г) дружество с ограничена отговорност – 300 лв.;

д) акционерно дружество – 600 лв.;

е) кооперативно сдружение – 400 лв.;

ж) жилищностроителна кооперация – 250 лв.;

з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 400 лв.;

и) за преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, предвидените в букви „б“ – „д“ възнаграждения се увеличават с 50 на сто;

10. за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – 400 лв. месечно; за процесуално представителство, защита и съдействие по дела, както и за изготвянето на книжа по възлагане от съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение съгласно тази наредба – за уговорена почасова консултантска дейност – 60 лв. на час.

11. за заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод на защитата на правата и законните интереси на гражданите и ЮЛ – 3 лева за първа страница и по два лева за всяка следваща страница.

12. За изготвяне на документация заучастие в процедури по Закона за обшесвтените поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, закона за концесиите адвоактското възнаграждение е не по-малко от 1500 лева. 

За процесуално представителство,

защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:

 1. за отмяна на уволнение  или за възстановяване на работа, когато искът е предявен самостоятелно – не по-малко от размера на минималната работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2; за други неоценяеми искове – 200 лв.; за трудови дела с определен интерес – по аналогия, както следва:
 2. за прекратяване на брак по исков ред – 600 лв., а за развод по взаимно съгласие – 400 лв., 
 3. за бащинство и оспорване на бащинство – 500 лв.;
 4. за други неоценяеми искове – 300 лв.;
 5. за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – 300 лв.;
 6. на адвоката повереник на ответник по дело за издръжка – 300 лв.;
 7. в производства по частни жалби – 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11 на НМРАВ;
 8. за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка – 200 лв.
 9. за образуване и защита в производство по поправка на очевидна фактическа грешка – 500 лв.
 10. за производства по търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лева. 

 За процесуално представителство,

защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

 1.  при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 4. при интерес над 10 000 лв. – 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.
 5. при интерес над 100 000 лв. – 3530 лв. + 2 % за горницата над 100 000 лв.
 6. при интерес над 1 000 000 лв. – 21 530 лв. + 1 % за горницата над 1 00 000 лв.
 7. при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. + 0,5 % за горницата над 10 00 000 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на наредбата, но не по-малко от 800 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на наредбата, но не по-малко от 600 лв.  за всяка фаза. 

За процесуално представителство, защита и съдействие по исковете по чл. 75,76,108 ЗС  възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на наредбата, но не по-малко от 600 лв. 

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, заунищожаване или разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права в/у недвижими имоти ,  възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на наредбата, но не по-малко от 600 лв. 

 За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на наредбата на базата на половината от стойностите на претендираните суми.

При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.

За процесуално представителство,

защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:

 1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
 4. при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
 5. при интерес над 100 000 лв. – 3520 лв. + 1 % за горницата над 100 000 лв
 6. при интерес над 100 00 000 лв. – 12 530 лв. + 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.
 7. при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. + 0,1 % за горницата над 10 00 000 лв.

За процесуално представителство,

защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:

 1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 600 лв.;
 2. за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
 3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв.;
 4. за дела по Закона за националната стандартизация – 350 лв.;
 5. за дела по глава единадесета от Закона за обществените поръчки – 700 лв., в производствата заобжалване на крайния акт по чл. 108, т. 1-3, възнаграждението се определя съобразно интереса.
 6. за дела по Закона за българските лични документи – 400 лева;
 7. за дела по Закона за подпомагане на земеделските производители – 500 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес – 500 лева. 

За отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 1, т. 1, буква „а“ от НМРАВ

За изготвяне на въззивна жалба, отговор по въззивна жалба и изготвяне на писмен отговор по искова молба без явяване в съдебно заседание, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8 от НМРАВ, но не по-малко от 300 лв.

За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8 от МВРАВ, но не по-малко от 600 лв. и За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8 от НМРАВ, но не по-малко от 500 лв.

За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8 от НМРАВ, но не по-малко от 300 лв. Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 500 лв.

За изготвяне на жалби до Европейския съд за правата на човека в Страсбург, както и за изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на ЕС в Люксембург, без процесуално представителство възнаграждението е не по-малко от 1200 лв.

За изготвяне на жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или Върховния административен съд възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на Наредбата, но не по-малко от 300 лв.

За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции по проекти, свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на Наредбата , но не по-малко от 300 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнително дело възнаграждението е:

 1. за образуване на изпълнително дело – 200 лв.;
 2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в чл. 7, ал. 2 от НМРАВ;
 3. за процесуално представителство, защита и съдействие по изпълнителни дела, които имат за предмет въвод или опразване на недвижим имот – 1/2 от съответните възнаграждения по чл. 7, ал. 2 от НМРАВ на база стойността на имота;
 4.  за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи – 200 лв.
 5. за съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя, на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв.
 6. за обжалване на действията на съдебен изпълнител – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв.; същото възнаграждение се дължи и на процесуалния представител на длъжника.

За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя, на нотариуса или на откази за вписване в Агенцията по вписванията или друг регистър – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв.

                            Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в  досъдебното производство

е в размерите по чл. 13, ал. 1 от НМРАВ. При извършване на процесуални действия в различни дни се заплаща по 100 лв. за всеки следващ ден.

За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:

 1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – 400 лв.;
 2. до 5 години лишаване от свобода – 500 лв.;
 3. до 10 години лишаване от свобода – 800 лв.;
 4. до 15 години лишаване от свобода – 1500 лв.;
 5.  над 15 години лишаване от свобода – 2000 лв.;
 6.  доживотен затвор – 3000 лв.;
 7.  при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство – 400 лв.;
 8. за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие – 400 лв.;
 9. за проучване на дело без участие в наказателното производство – 300 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие на гражданския ищец или на гражданския ответник възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 от НМРАВ, но не по-малко от 400 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдимия, частния тъжител или частния обвинител по няколко обвинения възнаграждението по ал. 1, предвидено за най-тежкото обвинение, се увеличава с 1/2.

При защита на повече от едно лице възнаграждението за всяко защитавано лице се определя по реда на ал. 1.

 Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 100 лв.

За изготвяне на въззивна или касационна жалба без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 13 от НМРАВ.

 За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 200 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 400 лв.

 За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер на половината от размерите  по чл. 7, ал. 2 от НМРАВ , но не по-малко от 50  лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу наказателни постановления, в които административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 от НМРАВ върху стойността на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 300 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по ал. 2 възнаграждението е 300 лв.

 

Възнаграждения за участие

в специално уредени със закон производства за една инстанция 

За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 300 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 400 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Глава IX, X, XI от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 400 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 400 лв.

 За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 500 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Указа за борба с дребното хулиганство минималното възнаграждение е 300 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 300 лв.

 За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по делегация, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.

За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие в производство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 400 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за кумулация минималното възнаграждение е 400 лв.

За подготовка на искането по чл. 368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 500 лв.

 За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по възобновяване на наказателни дела възнаграждението е не по-малко от минимума за една инстанция , a zа изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело без явяване в съдебно заседание минималното възнаграждение е в размер 3/4 от минималното възнаграждение. 

За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по чл. 457, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 1/2 от минимума за една инстанция, съобразен с вида и размера на наказанието.

За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни възнаграждението е 300 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие в производства пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията извън случаите по чл. 8, ал. 2, т. 5 от НМРАВ възнаграждението е 500 лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за убежището и бежанците минималното възнаграждение е 400 лв.

За представителство и съдействие в процедура по медиация по граждански и търговски дела минималното възнаграждение е в размер 1/3 от предвидените в чл. 7  НМРАВ възнаграждения.