Търговското дружество и Закона за движение по пътищата

Принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ – прекратяване на регистрацията на превозно средство за срок от 6 месеца, се налага по отношение на собственика на МПС, а не по отношение на водача, постановяват върховните административни съдии. С оглед на това, ВАС приема, че в хипотеза на прекратяване на регистрация на МПС, което е собственост на юридическо лице – ООД, мярката се налага на фирмата, а не на водача на автомобила, дори и той да е управител на въпросното търговско дружество.

Аргументите на Решение № 2810 от 06.03.2018 г. по адм. д. № 832/2018 за това са, че качеството съдружник или управител на дружеството не замества пасивната легимация и правосубектността на самото дружество. Основанието за прилагане на принудителна административна мярка не може да бъде обосновано чрез разширително тълкуване или чрез тълкуване по аналогия. Дружеството с ограничена отговорност е вид търговско дружество, което е самостоятелно юридическо лице и неговото имущество е различно от това на физическите лица – негови учредители и съдружници. Развивайки търговска дейност, дружеството реализира печалби, които се прибавят към първоначално внесения капитал, като по този начин то увеличава имуществото си, а реализираните загуби го намаляват и при липса на други приходи загубите се покриват от капитала на юридическото лице. Следователно, според ВАС имуществото на ООД е динамичен комплекс, съвкупност от парично оценими права (актив) и задължения (пасив), при което то става самостоятелен субект на вещни права, притежаващо собственост, различна от тази на съдружниците. Следователно МПС, регистрирано като собственост на търговско дружество, е част от имуществения субстрат на това дружество и именно юридическото лице като собственик, а не съдружникът, управлявал автомобила, може да бъде адресат на принудителна административна мярка по ЗДвП.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*