Цена на иска за установяване на нищожност на завещателни разпореждания

Общото събрание на Гражданска колегия на ВКС разглежда въпроса как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по иск с правна квалификация чл. 42 от Закона за наследството. В Тълкувателно решение № 4 от 14.03.2016 г. по тълк. д. № 4/2014 г. върховните магистрати посочват, че исковете с правна квалификация чл. 42 от ЗН за установяване на нищожност на завещателно разпореждане са оценяеми, като съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 ГПК цената им се формира от стойността на завещаното имущество.
Когато завещателното разпореждане има за предмет вещни права върху конкретен имот, цената на иска се определя от размерите по чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК. Когато завещанието е универсално, при завеждане на делото цената на този иск се определя приблизително от съда съгласно чл. 70, ал. 3 ГПК. Държавната такса по този род искове се определя съгласно чл. 71, ал. 2 ГПК – върху една четвърт от цената на иска.