Относно злоупореба с доверието и уволнение по КТ

Състав на ВКС допуска за касационно разглеждане обжалване по материалноправния въпрос явява ли се елемент от състава на дисциплинарното нарушение „злоупотреба с доверието на работодателя“ наличието на пряк умисъл у нарушителя и на користна цел за извличане на имотна облага за себе си или за другиго. Върховните магистрати приемат, че за да е налице злоупотреба с доверието на работодателя, не е необходимо да е установено извличане на материална облага за служителя или негов близък.
Злоупотребата е налице и в случаите, когато без да е извлечена имотна облага, работникът е извършил действия, компрометиращи оказаното му доверие, независимо дали действията са извършени умишлено. В Решение № 419 от 27.11.2014 г. се приема, че ако е налице умисъл, това утежнява нарушението и обуславя налагането на по-тежко дисциплинарно наказание, но липсата му не дисквалифицира нарушението като „злоупотреба с доверието на работодателя“. Съдиите допълват, че не е елемент от състава на нарушението и причиняването на имуществена вреда на работодателя. Ако такава е настъпила, работникът носи и отговорност за обезщетение, но липсата на вреда не изключва дисциплинарната отговорност.