Автор: адв. Ангел ТИНЧЕВ, САК

Нови средства за обезщетения по споразумения за забавено правосъдие

Министерският съвет добри допълнителни разходи в размер 171 500 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. за изплащане на обезщетения за нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за второто тримесечие на 2018

Запис на заповед – практика

При едновременно посочване в ценната книга на два падежа – „без протест, платим на предявяване” и на конкретна дата на падеж, е налице нередовен запис на заповед, който не поражда действие. Така Върховните ни съдии със своето Решение № 201

Множество престъпления

Действащият НК не дава легално определение на общото понятие множество престъпления, но подробно и изчерпателно определя различните видове множества от престъпления. Общото между тях е това, че едно лице е извършило две или повече престъпления.: когато деецът е осъществил всички

Употреба на алкохол и шофиране – решаване на проблема

Относно зачестилите случай на допуснато подценяване на факти и обстоятелства от страна на голяма част от нашите сънародници, следва да имаме предвид, че с алкохола шега не бива. В този смисъл, най-често „пострадали“ са водачите, които са се качили зад

Съдът и обезщетяване на собственици на имоти в случаите, когато възстановяването на собствеността е невъзможно

Обезщетяването срещу отчужден недвижим имот трябва да стане по правило с равностоен имот. Това е принципът установен от Конституционният съд. Върховните ни съдии отчитат, че в закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и правилника за неговото прилагане

Съотношението м/у получаването на дарове и подкупа

При престъплението подкуп длъжностното лице приема дар, за да извърши действия по служба, които влизат в обсега на неговите правомощия. Според ВКС за да е съставомерно поискването, респективно, получаването на неследваща се имотна облага, то следва да е функционално обвързано

Неплащането на цената при продажба на НИ невинаги означава нищожност на договора

Практиката на Върховния касационен съд установява, че съществуването на основание при каузалните сделки се извежда от вида и съдържанието на сделката. Основанието на всички договори за покупко-продажба е придобиването на едно право. Дали приобретателят е заплатил договорената цена е относимо

Относно отчетността на отпадъците

ВАС разгледа приетата от министъра на околната среда регламентация за реда и образците за водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по отпадъците, реда за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на

Фактическото съпружеско съжителство и децата

Бащинството на деца, родени от фактическо съжителство, се установява чрез способите на припознаване и по исков ред. Върховните съдии постановяват, че искът може да се заведе както срещу предполагаемия баща, така и след неговата смърт срещу неговите законни наследници. Установяването

Относно вредите и тяхната обезвреда

Съгласно правната доктрина и практика е прието делението на вредите на имуществени и неимуществени, като критерият за това е дали вредата е парично оценима или не. Вредите са злини, загуби и други неблагоприятни последици, които настъпват за увреденото лице в

Top