Категория: ТЪРГОВСКО ПРАВО

Търговски дружества и тяхната ликвидация

Ликвидацията  на търговско дружество е производство насочено към прекратяване на дейността на дружеството (изпълнение на задълженията на дружеството, разпределение на останалото имущество) и заличаването му от Търговския регистър. Следва да се има предвид, че процедурата продължава минимум 6 месеца. По-долу ще се опитаме

Едностранните сделки в ЕООД

Във връзка със зачестилите дейности на АК „ТИНЧЕВ“ в областта на регистрациите на търговските дружества и развитието на правната ни система – за разлика от решението на Общото събрание на търговско дружество, което се приема с мнозинство, решението на едноличния

Относно развалянето на договор на длъжника.

Синдикът може да прекрати с едностранно предизвестие по реда на чл. 644 ТЗ сключен от несъстоятелния длъжник договор както в случаите, когато неизпълнението е на другата страна, така и когато неизпълнението е от страна на длъжника. Това постановява съдебен състав

Права върху капитала на търговско дружество се установяват с иск по ТЗ

Върховния ни съд приема, че принципно няма пречка предмет на договор за поръчка да бъде придобиването на акции от капитала на регистрирано търговско дружество или при начална регистрация на дружество. Довереникът действа за сметка и от името на доверителя, а

Удовлетворение на кредитор и висящо производство.

Имайки предвид разпоредбата на чл. 517, ал. 2 ГПК, когато изпълнението е насочено върху дял на неограничено отговорен съдружник, съдебният изпълнител, като констатира изпълнението на условията на чл. 96, ал. 1 ТЗ, връчва на дружеството и на останалите съдружници изявлението на

Неплащане по издадена фактура

Често между фирмите в България се  стига до т. нар. договорни отношения без да е подписан формален/писмен/ договор. В търговското право, за да се докаже наличието на договорни отношения между търговците, не е задължително да е налице писмен договор. Но ако липсва

Top