Категория: АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Относно промените в управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

С приемането на закона за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове/ ДВ бр. 85 от 24.10.2017 г./   се въвежда, че предвиденото в програмите национално съфинансиране се счита за средства от Европейските

Относно: Различното третиране на държавни служители с увреждания и правото на ЕС

Върховните съдии ни припомнят, че според чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ при закриване на част от предприятието или при съкращаване в щата работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай

Относно достъпа до обществена информация

Според съдебната практика, служебната информация според закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е тази, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации. Достъпът до служебна обществена

Top